สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการครูรักษ์ถิ่น สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 #dek63เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ! สำหรับโครงการครูรักษ์ถิ่น สาขาวิชาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)” ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ใบสมัคร  
ส่วนที่ 2 แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (Proxy Mean Test : PMT) 
ส่วนที่ 3 แบบรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน 
ส่วนที่ 4 หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุน 
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำส่ง

 

เอกสารสำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1.ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2.แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (Proxy Mean Test : PMT) จำนวน 1 ฉบับ
3.แบบการรับรองผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4.ใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
7.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
8.เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี เช่น หลักฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น หากมีมากกว่า 1 เอกสารให้ทำการสแกนรวมกันเป็น 1 ฉบับ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<

วิธีการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<