สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รู้หรือไม่? แบบ ปพ.1-9 มีไว้ทำอะไร

รู้หรือไม่? แบบ ปพ.1- 9 มีไว้ทำอะไร


หลังจากผ่านพ้นไปกับภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2562 ดูเหมือนว่าน้อง ๆ หลายคนก็คงทราบเกรดเฉลี่ยของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  พี่ AdmissionPremium ก็ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ผ่านมาได้  อาจจะมีทั้งสมหวังและผิดหวังบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่เป็นไรเราก็ยังมีโอกาสเริ่มใหม่เสมอ

เอ๊ะว่าแต่น้อง ๆ เคยสังเกตไหมว่าเวลาเกรดออกก็จะมีใบแสดงผลทางการเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หรือที่เรียกว่า แบบ ปพ. และน้อง ๆ รู้หรือไม่ ? ว่าจริง ๆ แล้วแบบปพ. มีทั้งหมดถึง 9 แบบ  วันนี้ พี่ AdmissionPremium เลยถือโอกาสสรุปวัตถุประสงค์ของแบบปพ.1-9 มาให้น้อง ๆ เพราะมันไม่ได้สำคัญแค่ตอนออกเกรดเท่านั้นยังสำคัญต่อการสมัคร TCAS ในแต่ละรอบด้วย เอาเป็นว่าไปดูกันเลย

แบบ ปพ. มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีทั้งหมด 9 แบบด้วยกัน คือ

แบบ ปพ.1

คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน ที่เป็นการบันทึกข้อมูลผลการเรียนของน้อง ๆ ตามเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นในแต่ละชั้นปี

แบบ ปพ.2

คือ ใบประกาศนียบัตร เป็นวุฒิบัตรทางการศึกษา  ที่มอบให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปพ.3

คือ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยห้ามทำลาย เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียน  ในส่วนนี้เป็นเอกสารที่ผู้บริหารโรงเรียนใช้

แบบ ปพ.4

คือ แบบแสดงผลลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกณฑ์ที่กำหนด มี 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อสมัครเข้าทำงาน หรือมีกรณีอื่นใดที่นักเรียนต้องแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่าง ๆ เข้าใจง่ายก็เอาไว้ดูความประพฤติของเรานี้เอง

แบบ ปพ.5

คือ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมถึงบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา เป็นเอกสารที่โรงเรียนจัดทำขึ้น  เพื่อให้ครูผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและการประเมินผลการเรียน


แบบ ปพ.6

คือ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล เป็นการบันทึกและรายงานพัฒนาการและผลการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครองทราบ ควรรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง

แบบ ปพ.7

คือ ใบรับรองผลการศึกษา รับรองผลการเรียนกรณีไม่สำเร็จการศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนหรือผลการเรียนเป็นการชั่วคราวที่นักเรียนร้องขอ


แบบ ปพ.8

คือ ระเบียนสะสม มีข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลนักเรียนทุกด้าน เป็นประโยชน์กับการแนะแนว ส่งต่อให้ใช้ตลอด 12 ปี มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเปลี่ยนแปลงให้บันทึกและลงวันที่กำกับไว้ด้วย

แบบ ปพ.9

คือ สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ ใช้เป็นหลักฐานการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอน และใช้เพื่อ สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (จำเป็นมากสำหรับนักเรียนย้ายโรงเรียนเนื่อง จากต้องนำไปเทียบหน่วยกิต)

โดยแบบ ปพ. ที่น้อง ๆ  คุ้นหูคุ้นเคยดีก็เป็นแบบ ปพ.6 และ ปพ.8  หากน้องรู้แบบนี้แล้วก็อย่างลืมตรวจเช็คเอกสารดี ๆ ว่าแต่ละมหาลัยเขาต้องการ ปพ. ตัวไหนกันแน่ จะได้ไม่ไปขอเอกสารผิด ๆ ถูก ๆ และที่สำคัญไปกว่านั้นก็ คือจะได้ไม่ส่งเอกสารพลาดด้วยนะ