สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับ TCAS63



ดาวน์โหลดคู่มือ การใช้งานระบบ ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ TCAS63 >> ไฟล์แนบ




 

การยืนยันสิทธิ์ และ การไม่ใช้สิทธิ์

น้องๆ ที่เข้ามาใช้งานในระบบในแต่ละรอบ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหรือไม่ โดยน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดของการคัดเลือกแต่ละรอบ ยกเว้น การคัดเลือกในรอบที่ 5 ที่ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์
 

การยืนยันสิทธิ์ในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2

 1. ระบบเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
 2. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้เพียงสาขาเดียว
 3. กด “ยืนยันสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยรหัสผ่านที่ได้รับทางอีเมล หรือเบอร์มือถือ (One Time Password : OTP)
 4. ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการยืนยันสิทธิ์ (นับจำนวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
 5. ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์” และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยรหัส OTP
 6. ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้

 
 

การยืนยันสิทธิ์ ณ วันสอบสัมภาษณ์ สำหรับรอบที่ 3 และ รอบที่ 4

สำหรับการคัดเลือกในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 จะเป็นการยืนยันสิทธิ์ ณ วันสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษา
 1. ระบบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์เพียงสาขาวิชาเดียว
 2. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์
 3. ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชากำหนด และลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษา จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาทันที และนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
 4. ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเข้าสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่าไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ โดยลงนามในเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ว่า “ไม่ใช้สิทธิ์” จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถสมัครในรอบถัดไปได้แต่จะขอกลับมาใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
 5. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์และถูกตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนดและประกาศให้ทราบแล้ว สาขาวิชาสามารถปฏิเสธการรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ผู้เข้าสัมภาษณ์รับทราบเหตุผลของการปฏิเสธการรับเข้าศึกษา และบันทึกผลการรับทราบเป็นลายลักณ์อักษร
 6. สาขาแจ้งผลการปฏิเสธการรับเข้าให้สถาบันทราบ และสาถบันแจ้ง ทปอ. เพื่อเยีนวยาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกำด้มีโอกาสเข้าศึกษาในลำดับที่ผ่านการคัดเลือกถัดไป
 7. ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาลำดับถัดไป จะถือว่า ยังไม่ใช้สิทธิ์ สามารถสมัครในรอบถัดไปได้

 
 

การสละสิทธิ์

ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ต้องการไปแล้ว ต้องการที่จะขอสละสิทธิ์ที่ได้ยืนยันไปแล้ว ให้แจ้งขอสละสิทธิ์ในระบบเท่านั้น ผู้ยืนยันสิทธิ์ที่ไปแจ้งสละสิทธิ์กับสาขาวิชา/สถาบัน หรือทำจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งมาที่ ทปอ. จะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถสมัครในรอบถัดไปได้
 1. ระบบเปิดให้ผู้สมัครสามารถสละสิทธิ์ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด
 2. กด “สละสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือ ด้วยระบบ OTP
 3. หากพ้นกำหนดช่วงเวลาของการสละสิทธิ์ ผู้สมัครไม่สามารถขอสละสิทธิ์ได้ ต้องรอช่วงเวลาที่ระบบเปิดให้ดำเนินการสละสิทธิ์ในช่วงถัดไป
 4. ผู้สมัครไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ภายหลังจากที่ได้สละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
 5. ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว แต่ไม่ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/นักศึกษา จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถไปสมัครรอบถัดไปได้
 6. การสละสิทธิ์ในระบบกำหนดให้ทำได้เพียง 1 ครั้งภายในช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละรอบ เพื่อสมัครในรอบถัดไปได้ หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครและคัดเลือกในรอบถัดไปได้
 

การคืนสิทธิ์

สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให้ ทปอ. ดำเนินการคืนสิทธิ์ในระบบได้ทันทีที่ผู้สมัครดำเนินการผ่านระบบในช่วงเวลาที่กำหนด
 1. ระบบออกแบบให้มีการคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 2. ผฟู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว สามารถขอสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาผ่านระบบได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและรายชื่อผู้สละสิทธิ์ หลังจากวันสิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ ตามลำดับ
 

การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์

สามารถตรวจสอบสถานะของผู้สมัครว่ายืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์
 1. ผู้สมัครเข้าระบบ จะเห็นข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ ของตนเอง
 2. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ของผู้สมัครได้ โดยส่งรายชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเข้าระบบแบบอนไลน์เป็นรายบุคคล หรือ เป็นไฟล์หลายคน หรือแบบระบบอัตโนมัติด้วยระบบ API
 3. ระบบตรวจสอบสถานะการณ์ใช้สิทธิ์ของผู้สมัครก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 หรือก่อนดำเนินการคัดเลือกในรอบที่ 3 และรอบที่ 4




ดาวน์โหลดคู่มือ TCAS63