สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการสิทธิ์สำหรับ TCAS63ดาวน์โหลดคู่มือ การใช้งานระบบ ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ TCAS63 >> www.mytcas.com
 

การยืนยันสิทธิ์ และ การไม่ใช้สิทธิ์

น้องๆ ที่เข้ามาใช้งานในระบบในแต่ละรอบ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหรือไม่ โดยน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดของการคัดเลือกแต่ละรอบ ยกเว้น การคัดเลือกในรอบที่ 5 ที่ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ 

การยืนยันสิทธิ์ในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2

 1. ระบบเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
 2. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้เพียงสาขาเดียว
 3. กด “ยืนยันสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยรหัสผ่านที่ได้รับทางอีเมล หรือเบอร์มือถือ (One Time Password : OTP)
 4. ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการยืนยันสิทธิ์ (นับจำนวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
 5. ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์” และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยรหัส OTP
 6. ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้

 

การยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 รอบที่ 4

 1. ในช่วงเวลาประกาศผล เข้าสู่ระบบจะแสดงผล ดังนี้
1.1 กรณีไม่ผ่านการคัดเลือก หรือ ไม่ได้สมัครกับสถาบันที่เข้าร่วม TCAS63
1.2 กรณีผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงจำนวน 1 สาขาวิชา ซึ่งผู้สมัครที่ ประสงค์จะศึกษาต่อในสถาบันที่มีรายชื่อตามที่ประกาศผล จะต้องเข้าระบบเพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลา ที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น
 1. ในช่วงเวลายืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ระบบจะแสดงปุ่มให้ ยืนยันสิทธิ์โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ และแก้ไขการยืนยันสิทธิ์ได้รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในแต่ละรอบ
 2. เมื่อต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาให้กด ยืนยันสิทธิ์ระบบจะแสดงช่องทางสำหรับส่งรหัสยืนยัน OTP ให้โดยเลือกว่าต้องการรับรหัสฯ ผ่านทาง อีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่ม ส่ง OTP
 3. ตรวจสอบรหัส OTP จากอีเมลหรือข้อความบนโทรศัพท์มือถือที่เลือกใช้ในการรับรหัส **กรุณาตรวจสอบรหัส OTP โดยต้องกรอกรหัสที่ได้รับกลับเข้าระบบภายในเวลา 30 นาทีหากไม่ได้รับรหัสภายใน 15 นาทีให้เลือก ไม่ได้รับ OTP ส่งอีกครั้ง
 4. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับเข้าระบบ และกดปุ่ม ยืนยัน OTP
 5. เมื่อยืนยันสิทธิ์สำเร็จ ระบบจะแสดงสถานะ ยืนยันสิทธิ์อยู่ ที่สาขาวิชาที่ทำการยืนยันสิทธิ์ไว้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นไม่ใช้สิทธิ์ทันที โดยยังไม่ออกจากระบบ (Logout) ให้กดที่ปุ่ม ไม่ใช้สิทธิ์และ ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3-5 โดยสามารถแก้ไขการยืนยันสิทธิ์ได้รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในแต่ละรอบ
 6. ตรวจสอบผลการ ยืนยันสิทธิ์จากอีเมล/เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ลงทะเบียนในระบบ (อีเมล/เบอร์ โทรศัพท์มือถือดังกล่าวต้องถูกตรวจสอบและกดยืนยันจากผู้สมัครแล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้ยืนยันจะไม่ได้รับผล การดำเนินการใดๆ) โดยตรวจสอบทั้งจากกล่องจดหมายเข้า (Inbox) และ กล่องจดหมายขยะ (Spam/Junk)
 7. ภายหลังการยืนยันสิทธิ์ เมื่อออกจากระบบ (Logout) หรือคลิกไปหน้าอื่นแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลง สถานะยืนยันสิทธิ์เป็น ไม่ใช้สิทธิ์ให้เข้าสู่ระบบ (Login) เลือกไปที่รอบที่ต้องการดำเนินการ จากนั้นกดที่ ปุ่ม ไม่ใช้สิทธิ์และทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3-5 โดยสามารถแก้ไขการยืนยันสิทธิ์ได้รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในแต่ละรอบ

 

การสละสิทธิ์

ผู้สมัครที่จะสามารถทำการ สละสิทธิ์ได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้ ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนดมาแล้วเท่านั้น หาก ไม่มีสาขาที่ยืนยันสิทธิ์ หรือ เลือกไม่ใช้สิทธิ์ จะไม่สามารถกดสละสิทธิ์ใด ๆ ได้
 1.  สำหรับผู้สมัครที่ได้ ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนดมาแล้ว สามารถทำการ สละสิทธิ์ได้โดยเข้าสู่ระบบ (Login) ตามช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้นกดปุ่ม เปลี่ยนแปลงสถานะ
 2. ระบบจะแสดงสาขาวิชาล่าสุดที่ผู้สมัครได้ยืนยันสิทธิ์ไว้ จากนั้นกดปุ่ม สละสิทธิ์
 3. เมื่อกดปุ่ม สละสิทธิ์ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ผู้สมัครรับทราบว่ากำลังดำเนินการสละสิทธิ์อยู่ และ เมื่อกด ยืนยัน จะปรากฏช่องทางสำหรับส่งรหัสยืนยัน OTP ให้เลือกว่าต้องการรับรหัสฯ ผ่าน อีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่ม ส่ง OTP
หมายเหตุต้องเป็นข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและทำการยืนยัน อีเมล/เบอร์โทร ไว้แล้วเท่านั้น สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์/อีเมล
 1. ตรวจสอบรหัส OTP จากอีเมลหรือข้อความบนโทรศัพท์มือถือที่เลือกใช้ในการรับรหัส **กรุณาตรวจสอบ รหัส OTP โดยต้องกรอกรหัสที่ได้รับกลับเข้าระบบภายในเวลา 30 นาทีหากไม่ได้รับรหัสภายใน 15 นาที ให้เลือก ไม่ได้รับ OTP ส่งอีกครั้ง
 2. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับกลับเข้าระบบ และกดปุ่ม ยืนยัน OTP
 3. ตรวจสอบผลการ สละสิทธิ์จากอีเมล/เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ลงทะเบียนในระบบ โดยตรวจสอบทั้งจากกล่องจดหมายเข้า (Inbox) และ กล่องจดหมายขยะ (Spam/Junk)
 4. เมื่อสละสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ เพื่อขอสิทธิ์กลับเข้าศึกษาในภายหลังได้และการ สละสิทธิ์สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเพื่อสมัครคัดเลือกรอบถัดไป หากสละสิทธิ์ครบ 2 ครั้งแล้ว (ยืนยันสิทธิ์ - สละสิทธิ์ – ยืนยันสิทธิ์รอบใหม่ – สละสิทธิ์รอบใหม่) จะไม่สามารถสมัครคัดเลือกในทุก ๆ รอบต่อจากนี้ไปใน ระบบ TCAS63 ได้อีก
 

การคืนสิทธิ์

สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให้ ทปอ. ดำเนินการคืนสิทธิ์ในระบบได้ทันทีที่ผู้สมัครดำเนินการผ่านระบบในช่วงเวลาที่กำหนด
 1. ระบบออกแบบให้มีการคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 2. ผฟู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว สามารถขอสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาผ่านระบบได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและรายชื่อผู้สละสิทธิ์ หลังจากวันสิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ ตามลำดับ
 

การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์

สามารถตรวจสอบสถานะของผู้สมัครว่ายืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์
 1. ผู้สมัครเข้าระบบ จะเห็นข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ ของตนเอง
 2. สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ของผู้สมัครได้ โดยส่งรายชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเข้าระบบแบบอนไลน์เป็นรายบุคคล หรือ เป็นไฟล์หลายคน หรือแบบระบบอัตโนมัติด้วยระบบ API
 3. ระบบตรวจสอบสถานะการณ์ใช้สิทธิ์ของผู้สมัครก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 หรือก่อนดำเนินการคัดเลือกในรอบที่ 3 และรอบที่ 4
ดาวน์โหลดคู่มือ TCAS63