สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหิดลอินเตอร์สานสัมพันธ์ครูแนะแนว

UploadImage
 

มหิดลอินเตอร์สานสัมพันธ์ครูแนะแนว 

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว ประจำปี 2559 พร้อมให้การบรรยายในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในหลักสูตรนานาชาติแก่นักเรียน”   โดยมีครูแนะแนวจากเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน จาก 30 โรงเรียนมัธยมชั้นนำในเขตกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมด้วยนักศึกษาศิษย์เก่าตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ OUR LIVE, OUR MUIC ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน 
          การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยหน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยนานาชาติกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ตลอดจนเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษานานาชาติในประเทศไทย เพื่อให้อาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีฐานข้อมูลในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่สนใจหลักสูตรนานาชาติ จากนั้นในช่วงบ่ายได้นำคณะครูไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก จ.นครปฐม เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

MUIC held High School Counselor’s Seminar
The Public Relations Unit, Mahidol University International College organized an
“High School Counselor’s Seminar” at Mahasawasdee Room on March 11st, 2016. There were 60 counselors, principals and directors from 30 schools in Bangkok and nearby provinces participated in this seminar in order to build a good relationship and network between MUIC and High Schools. Asst. Prof. Dr. Kangwan Yodwisitsak, MUIC Associate Dean for International Affairs and Networking delivered a lecture and share experiences in International Education Field. After the lunch break, the participants went on a Thai Culture Tour at the Piyachanok, the Thai Wisdom Learning Center.