สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมมหาวิทยาลัยที่มีการจัดสอบเองใน TCAS63 รอบที่ 2 การรับแบบโควตาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สมัคร : ถ้าสมัคร TCAS รอบ 2 สจล. จะถือว่าได้สมัครสอบวิชาเฉพาะไปด้วย
วันสอบ : 7 – 12 มี.ค. 63
สาขาวิชาที่จัดสอบเอง : 
www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/tcas.php


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัคร : ถ้าสมัคร TCAS รอบ 2 จุฬาฯ จะถือว่าได้สมัครสอบวิชาเฉพาะไปด้วย
วันสอบ : 7 – 8 มี.ค. 63
สาขาวิชาที่จัดสอบเอง : www.atc.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัคร : 14 ม.ค. – 26 ก.พ. 63
วันสอบ : 7 – 9 มี.ค. 63
สาขาวิชาที่จัดสอบเอง : www.tuadmissions.in.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมัคร : 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 63
วันสอบ : 6 - 12 มี.ค. 63
สาขาวิชาที่จัดสอบเอง : www.admission.su.ac.th
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมัคร : 6 – 14 ก.พ. 63
วันสอบ : 8 มี.ค. 63
สาขาวิชาที่จัดสอบเอง : www1.reg.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมัคร : น้องๆ ที่สมัคร TCAS รอบ 2 จะต้องเข้าทดสอบสมรรถนะ  
วันสอบ : 7 - 8 มี.ค. 63
สาขาวิชาที่จัดสอบเอง : admissions.kku.ac.th