สอบเข้ามหาวิทยาลัย

11 อันดับ คณะเภสัชศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดใน กสพท62คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม)
– สูงสุด 60.5961
– ต่ำสุด 57.0567
– เฉลี่ย 58.0790
 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาอุตสาหการ)
– สูงสุด 68.1328
– ต่ำสุด 56.7284
– เฉลี่ย 58.1420
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– สูงสุด 63.1650
– ต่ำสุด 56.1078
– เฉลี่ย 56.9210
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สูงสุด 59.0734
– ต่ำสุด 53.9867
– เฉลี่ย 55.2717
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม)
– สูงสุด 56.1961
– ต่ำสุด 54.9489
– เฉลี่ย 55.5509
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม)
– สูงสุด 55.7873
– ต่ำสุด 54.3195
– เฉลี่ย 55.0371
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– สูงสุด 58.0657
– ต่ำสุด 54.1595
– เฉลี่ย 55.0982
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม)
– สูงสุด 56.0156
– ต่ำสุด 52.9206
– เฉลี่ย 53.9807
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
– สูงสุด 58.8139
– ต่ำสุด 50.9634
– เฉลี่ย 52.5352
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม)
– สูงสุด 52.2695
– ต่ำสุด 44.7696
– เฉลี่ย 47.3403
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
– สูงสุด 53.2517
– ต่ำสุด 47.6417
– เฉลี่ย 49.6609
 
 


คะแนนสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย 2562 >> ไฟล์แนบ