สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จบมาแล้วทำงานเกี่ยวกับอะไร?

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตดียังไง?
พัฒนาบัณฑิตให้ มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ด้านการวางแผนและกำหนด กลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ การประเมินผลและแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ
เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นให้มี โครงสร้าง ลักษณะวิชาเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย
และเน้นการสร้างความตระหนักในคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม และมีจริยธรรมในการทำงาน


สามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ดังนี้
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
เช่น หน่วยงานฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายโลจิสติกส์/โซ่อุปทาน ฝ่ายการขนส่ง
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจขนส่ง เช่น บริษัททั่วไปที่มีแผนกนำเข้าและส่งออก บริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าทางทะเลหรือทางอากาศ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือของเอกชน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ประกอบการสถานีพักสินค้าได้แก่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทการบินกรุงเทพฯ จำกัด
รวมทั้งรับราชการในกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว


สมัครเรียน : คลิกที่นี่