สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การออกแบบและการพัฒนาเกม เรียนอะไรบ้าง?

ระบบการศึกษา วิชาเอกการออกแบบและการพัฒนาเกมวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) จัดการเรียนการสอน เป็นระบบทวิภาค (Semester System) โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแต่ ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจะเปิดภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับในภาค การศึกษาปกติ
อัตราค่าเล่าเรียน หลักสูตรปริญญาตรี

รายวิชาที่น่าสนใจ


    การวาดภาพประกอบและการออกแบบตัวละครดิจิทัล
    การออกแบบวัตถุวสำหรับเกม
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยีความจริงเสริม AR/VR
    การจัดการธุรกิจ eSport