สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สจล. คณะอุตสาหกรรมอาหาร “แห่งแรกของประเทศไทย”
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมอาหาร แห่งแรกของประเทศไทยที่เปลี่ยนชื่อมาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลัก หลักสูตรการศึกษาก็เน้นไปทางอาหาร แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้จำกัดการศึกษา การวิจัยทางอุตสาหกรรมที่มีส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
ปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมอาหาร มีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
การเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร
1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักอุตสาหกรรมอาหาร
4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปริญญาโท จำนวน 3 หลักสูตร
1.วิทยาศาสตร์การอาหาร
2.การจัดการความปลอดภัยอาหาร
3.เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ

หลักสูตรปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร
1.วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)