สอบเข้ามหาวิทยาลัย

6 สิ่งที่ได้จากการเรียนบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


6 สิ่งที่ได้จากการเรียนบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


1) มีกระบวนการคิดทางบริหารธุรกิจ และมีทักษะพื้นฐานในการนำความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจมาบูรณาการเชิงรุกและเชิงรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมปัจจุบัน
Integrate knowledge with real world circumstances using business management thinking processes.

2) มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ ในระดับวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจในระดับชาติและนานาชาติได้
National and international exposure through case studies and other interactive activities.

3) เพื่อผลิตบัณฑิต ให้สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจมาแก้ไขปัญหาในการทำงานทางด้านบริหารธุรกิจ อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม
Solve real-world business management problems in a creative and co-operative environment.
4) สามารถปฏิบัติงานด้านบริหารธุรกิจได้อย่างเชี่ยวชาญ มีทักษะในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มาสนับสนุนการทำงานได้
Utilize latest information technology to manage big data and support critical decision-making.

5) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม รับฟังความคิดที่แตกต่าง มีความอดทน มีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้
Advance  leadership and team-building skills that are critical in today’s business environments.

6) มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ เคารพกฎระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
Develop ethical and socially- responsible leadership for a sustainable career.