สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมวิธีคิดคะแนน TCAS รอบ 3


TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และ กสพท เป็นรอบที่สมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. myTCAS.com แต่เกณฑ์การรับสมัครนั้น สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้กำหนดเอง ดังนั้นแต่ละสถาบันก็จะมีวิธีคิดคะแนนแตกต่างกันไป พี่เลยพยายามรวบรวมเอาวิธีคิดคะแนนของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่สนใจของน้องๆ ส่วนใหญ่มาให้
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

คิดคะแนนเต็ม 100% = คะแนนที่น้องได้/คะแนนเต็ม x ค่าน้ำหนัก

ตัวอย่าง
วิศวกรรมไฟฟ้า ใช้คะแนน GAT = 20% , PAT1 = 30% และ PAT3 = 50%
M มีคะแนนสอบ GAT = 180, PAT1 = 60 และ PAT3 = 90
คะแนนของ M จะเท่ากับ [180/300 x 20] + [60/300 x 30] + [90/300 x 50] = 33 คะแนน
ดูเกณฑ์คะแนน >> http://www.reg.kmitl.ac.th
 

มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูเกณฑ์ขั้นต่ำ แล้วประมวลผลคะแนนตามสาขาวิชาที่สมัคร

ดูเกณฑ์คะแนน
มหาวิทยาลัยมหิดล >> https://tcas.mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >> https://admission.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >> https://www1.reg.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> https://entrance.psu.ac.th
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูเกณฑ์ขั้นต่ำ แล้วประมวลผลคะแนนตามรูปแบบ

ดูเกณฑ์คะแนน >> https://www.tuadmissions.in.th
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คะแนนเต็ม 30,000 คะแนน = GTA/PAT [คะแนนที่ได้ x ค่าน้ำหนัก] + 9วิชาสามัญ [คะแนนที่ได้ x 3 x ค่าน้ำหนัก]

ตัวอย่าง >> www.admissionpremium.com/content/4634
ใช้งานโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด TCAS รอบ 3 จุฬา >> www.admissionpremium.com/tcas/round/3
ดูเกณฑ์คะแนน >> http://www.admissions.chula.ac.th
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คะแนนเต็ม 100% = 9วิชาสามัญ [คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม x ค่าน้ำหนัก] + GTA/PAT [คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม x ค่าน้ำหนัก]

ตัวอย่าง
วิศวกรรมโยธา ใช้คะแนน 9วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ = 20% , คณิต1 = 25% , ฟิสิกส์ = 25% , เคมี = 10% และ PAT3 = 20%
M มีคะแนน 9วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ = 50 , คณิต1 = 60 , ฟิสิกส์ = 60 , เคมี = 50 และ PAT3 = 90
คะแนนของ M จะเท่ากับ [50/100 x 20] + [60/100 x 25] + [60/100 x 25] + [50/100 x 10]+[90/300 x 20] = 51.5 คะแนน
 
ดูเกณฑ์คะแนน >> https://admissions.kku.ac.th
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คะแนนเต็ม 30,000 = [GPAX x 1,500] + [คะแนนรวม O-NET 5 วิชา x 18] + [GAT/PAT x ค่าน้ำหนัก]

ตัวอย่าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ใช้คะแนน GAT = 10% และ PAT4 = 40%
M มี GPAX 3.5, มีคะแนนสอบ O-NET รวมกัน 5 วิชา = 350 คะแนน, GAT = 180 และ PAT4 = 150 คะแนน
คะแนนของ M จะเท่ากับ [3.5 x 1,500] + [350 x 18] + [(180 x 10) + (150 x 40)] = 19,350 คะแนน
ดูเกณฑ์คะแนน >> https://www.admission.nu.ac.th