สอบเข้ามหาวิทยาลัย

6 ทักษะจำเป็นของคนเรียนจบการท่องเที่ยวและการโรงแรม


6 ทักษะจำเป็นของคนเรียนจบการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวและงานบริการของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็น 6 ด้าน ได้แก่

1. ด้านเทคโนโลยี
2. การสื่อสาร
3. การทำงานเป็นทีม
4. การคิดสร้างสรรค์
5. ความเป็นผู้ประกอบการ
6. การวิเคราะห์และแก้ปัญหาซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จในยุคปัจจุบัน หลักสูตร เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งในการสื่อสารทั่วไป และสำหรับใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เลือกเรียนภาษาจีน  เพื่อการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยการเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร


1.หลักสูตรการท่องเที่ยว

จะเน้นการสอนให้รู้จริงเรื่องงานมัคคุเทศก์ การนำเที่ยว บุคลิกภาพ ทักษะการพูดและการบริการลูกค้า มีกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนบ่อยครั้ง โดยออกภาคสนาม ตามเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย ซึ่งกำหนดโดยหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ของกรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ น้องๆ จะได้รับโอกาสฝึกประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย

2.หลักสูตรการโรงแรม

จะเน้นการสอนครอบคลุมการปฏิบัติงานอันเป็นหัวใจของงานโรงแรม ตั้งแต่การเป็นพนักงานต้อนรับที่ดี คอยให้บริการลูกค้าตั้งแต่เข้าพักจนเดินทางออกจากโรงแรม

รายละเอียดเพิ่มเติม >> tourism.dpu.ac.th/