สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำไม #dek63 ต้องใช้?? Admission Simulator โปรแกรมจำลองแอดมิชชัน รอบ 4

>> ใช้งานโปรแกรม Admission Simulator <<Admission Simulator ก็เป็นอีกโปรแกรมที่จำลองสถานการณ์ในการแอดมิชชัน แต่จะมีความแตกต่างจาก Admission Genius ตรงที่ไม่ได้มีการใช้สถิติจากปีก่อนๆ แต่เป็นการเก็บข้อมูลคะแนนของน้องๆ ในปีนี้มาเปรียบเทียบกับของคนอื่นๆ แล้วจัดลำดับของคะแนนออกมา ลำดับของน้องๆ อยู่ในจำนวนรับตามระเบียบการ ก็เท่ากับว่าน้องๆ จะสอบติดในปีนี้ ดังนั้น Admission Simulator จึงจะแสดงผลการเปลี่ยนแปลง แบบ Realtime เพื่อให้น้องๆ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอันดับคะแนน หลักสำคัญของโปรแกรมนี้คือ ยิ่งผู้ใช้เยอะ ความแม่นยำก็ยิ่งสูงครับ


ทำไม #dek62 ต้องใช้?? Admission Simulator โปรแกรมจำลองแอดมิชชัน รอบ 4 

วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ เพียงน้องจะต้องเลือก 4 อันดับ เหมือนกับที่ตัวเองจะยื่นเลือกคณะจริง จากนั้นโปรแกรมจะทำการจัดอันดับว่ามีนักเรียนคนใดสอบติดบ้าง โดยเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ ซึ่งจะทำให้การประเมินโอกาสสอบติดแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 
หมายเหตุ
  • รายชื่อ และการจัดอันดับมาจากผู้ใช้งานโปรแกรมทั่วประเทศ จัดอันดับเสมือนจริงทำให้ท่านทราบว่าโอกาสของท่านมีมากเพียงใด
  • เมื่อนักเรียนที่ใช้โปรแกรม ป้อนคะแนนจริง และอันดับจริง และหากโปรแกรมแสดงท่านไม่ผ่านการคัดเลือกก็เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะไม่ผ่านการคัดเลือก แต่ถ้าโปรแกรมแสดงว่าท่านผ่านการคัดเลือก ก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าท่านมีโอกาสอย่างมากที่จะผ่านการคัดเลือก
  • ผลการสอบติดจากโปรแกรม อาจจะไม่ตรงกับผลจริง แต่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกได้
  • ความแม่นยำของโปรแกรมขึ้นอยู่กับ จำนวนนักเรียนที่ใช้งานที่มากพอ และอันดับที่เลือกตรงกับความจริง
  • โปรแกรมได้มีระบบป้องการสแปมเพื่อเบี่ยงแบนความฮิต โดยการตรวจสอบ IP ที่เข้ามาใช้บริการ
  • ข้อมูลจากโปรแกรมนี้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นควรใช้โปรแกรมและข้อมูลอื่นๆประกอบร่วมในการตัดสินใจเลือกคณะ
 

สถิติจากโปรแกรม Admission Simulator โปรแกรมจำลองแอดมิชชัน รอบ 4


TOP 10 สาขาคนเลือกเยอะ (ผู้ยืนเลือกสูงสุดในจำลอง TCAS63 รอบที่4 Admission2) ณ วันที่ 25/5/2563 เวลา 17.26 น.

1. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล
1. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. โครงการ THAMMASAT FRONTIER SCHOOL รูปแบบที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
5. โครงการ THAMMASAT FRONTIER SCHOOL รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
7. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล
8. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยTOP 10 สาขาอัตราการแข่งขันสูง (อัตราการแข่งขันสูงสุดสูงสุดในจำลอง TCAS63 รอบที่4 Admission2) ณ วันที่ 15/5/2563 เวลา 16.00 น.

จำนวนผู้ใช้งาน Admission Simmulator ทั้งสิ้น 11,216 คน
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (วิทยาเขตบางพระ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. คณะแพทยศาสตร์ (ใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท) มหาวิทยาลัยบูรพา
6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. เภสัชศาสตร์(โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล
9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 


TOP 10 สาขาคนเลือกเยอะ (ผู้ยืนเลือกสูงสุดในจำลอง TCAS63 รอบที่4 Admission2) ณ วันที่ 12/5/2563 เวลา 11.33 น.

จำนวนผู้ใช้งาน Admission Simmulator ทั้งสิ้น 5,170 คน
1. คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. โครงการ THAMMASAT FRONTIER SCHOOL รูปแบบที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. โครงการ THAMMASAT FRONTIER SCHOOL รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
10. วิทยาเขตบางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์TOP 10 สาขาคนเลือกเยอะ (ผู้ยืนเลือกสูงสุดในจำลอง TCAS63 รอบที่4 Admission2) ณ วันที่ 5/5/2563 เวลา 14.36 น.

1. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
4. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. วิทยาเขตบางเขน คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์