สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เกณฑ์รับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

เกณฑ์รับสมัคร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต


สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยตรงจากมหาวิทยาลัยรังสิตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

1. ข้อกำหนดการเข้าใช้ทางวิชาการต้องตรงตามเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้:

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (M.6 Certificate) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ จบมัธยมศึกษาตอนปลายชั้น 12 (ระบบสหรัฐอเมริกา) หรือ ผ่านระดับ International A / Cambridge 3 วิชาวิชาเกรด C หรือสูงกว่า (ระบบบริติช) หรือ จบหลักสูตร International Baccalaureate (IB) หรือผ่านการทดสอบใบรับรองการประเมินทั่วโลก (GAC)


2. ความต้องการด้านภาษาอังกฤษ

ต้องตรงตามเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้:
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกของผู้สมัคร หรือคะแนน IELTS (เชิงวิชาการ) โดยรวมอย่างน้อย 5.0 หรือเทียบเท่า หรือคะแนน TOEFL อย่างน้อย 500 ในข้อสอบที่ใช้กระดาษ 173 ในการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 59 ในการทดสอบบนอินเทอร์เน็ต หรือ Cambridge First Certificate หรือ CU-TEP ทดสอบคะแนนเทียบเท่า 60 หรือเทียบเท่าได้รับการอนุมัติอื่น ๆ ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรังสิต (CEFR ระดับ B2) หรือจบหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานของมหาวิทยาลัยรังสิตที่น่าพอใจ ในฐานะที่เป็นแนวทางทั่วไปคุณสมบัติของโรงเรียนมัธยมระหว่างประเทศต่อไปนี้ได้รับการยอมรับสำหรับการเข้าศึกษา 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต >> www.rsuip.org