สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำไมการบินยังน่าเรียนอยู่แม้จะอยู่ในยุควิกฤติ?

ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติ และทำให้โลกเข้าสู่ภาวะวิกฤติโดยองค์กรอนามัยโลกได้กำหนดให้เรียกไวรัสร้ายนี้ว่า COVID-19 หรือ “2019 Novel Coronavirus” วิกฤตนี้ส่งผลให้สายการบินต่างๆ ทั่วโลกต้องทำการหยุดให้บริการ หรือลดจำนวนเที่ยวบินลงเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสายการบินสัญชาติไทยก็หยุดบินกันหลายสายการบินเช่นกัน 

ทำให้หลายคนอาจจะกังวลและเกิดความไม่มั่นใจเกี่ยวกับหลักสูตรด้านการบิน ว่าในอนาคตนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีงานรองรับหรือไม่ มาดูกันค่ะว่าเหตุผลที่ยังควรเรียนการบินนั้นมีอะไรบ้าง

1. ผู้โดยสารยังต้องการเดินทางด้วยเครื่องบิน
และนับวันจะมีความต้องการเดินทางทางเครื่องบินเพิ่มมากขึ้น

2. การเดินทางทางอากาศเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดของผู้โดยสาร

3. ความรวดเร็ว ความสะดวกสบายจึงเป็นที่นิยมของผู้โดยสาร
ที่จะเดินทางโดยเครื่องบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ

การเดินทางด้วยเครื่องบินเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ หรือด้านการท่องเที่ยว ก็ยังคงเป็นกิจกรรมที่จำเป็นของการดำรงชีวิตของมนุษย์ และ หากไม่มีโรคระบาดเศรษฐกิจของโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไม่สูงเกินไปจะเป็นผลให้อุตสาหกรรมการบินมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนด้านการบินจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับให้การศึกษาและพัฒนาบุคลากรด้านการบินในช่วงวิกฤตินี้ และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองว่า

"เรียนการบินไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาการตกงาน ตราบใดที่ผู้โดยสารยังต้องการเดินทางด้วยเครื่องบิน และนับวันจะมีความต้องการเดินทางทางเครื่องบินเพิ่มมากขึ้น"

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่เข้าศึกษาด้านการบิน

1.ความเป็นมาตรฐานของสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการบินจะต้องได้รับการรับรองว่าเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมด้านการบินจากหน่วยงานระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการรับรองความเป็นมาตรฐานจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) องค์การมหาชน

2.ความโดดเด่นของหลักสูตร
การปฏิบัติงานด้านการบิน จำเป็นจะต้องได้รับการเรียนการสอนและฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินจะต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถในทุกเทคโนโลยี โดยหลักสูตรที่จะต้องมีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรผู้ประจำหน้าที่ จะต้องเป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานขององค์กรด้านการบินเช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO), สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เป็นต้น วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO และ IATA ซึ่งปัจจุบัน IATA และ TPQI ให้การรับรองว่าวิทยาลัยฯและสถาบันการบิน เป็นสถาบันการฝึกอบรมด้านการบินในประเทศไทย โดยจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ 4 ปี ทั้งด้านธุรกิจการบินและการจัดการอำนวยการบิน รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อเป็นการ Re-Skill, Up-Skill, Re-Current ให้กับบุคลากรด้านการบินอีกด้วย

3.ความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และสถาบันการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะมุ่งเน้นที่ Hard Skills และ Soft Skills โดยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและมีความเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ห้องฝึกปฏิบัติการการให้บริการบนเครื่องบินโดยใช้เครื่องบินแบบ A300-600, ห้องฝึกปฏิบัติการการฝึกควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณสนามบินโดยใช้ห้องฝึก Aerodrome Simulator, ฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองแบบ Cessna-172 และ Boeing 737-800 NG

4.ความพร้อมของบุคลากร
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมได้แก่ กลุ่มอาจารย์ประจำ กลุ่มอาจารย์พิเศษ และกลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึงกลุ่มอาจารย์ประจำเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และเคยปฏิบัติงานทั้งในสายการบิน และหน่วยงานด้านการบินมาก่อน ส่วนกลุ่มอาจารย์พิเศษจะเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติงานหรือยังคงปฏิบัติงานในสายการบินหน่วยงานด้านการบิน โดยจะนำความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนก็มีความรู้ และประสบการณ์ที่จะสนับสนุนให้การจัดการเรียนและการฝึกอบรมให้ดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ