สอบเข้ามหาวิทยาลัย

7 หลักสูตร ตอบโจทย์อาชีพ ยุคดิจิทัล CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เมื่อโลกกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้นทุกวัน การเรียนรู้แบบเดิมคงไม่พอ ต้องเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนำสมัยร่วมกับการเรียนรู้ในโลกของธุรกิจ ที่ CIBA ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เราออกแบบโปรแกรมน่าเรียน เพื่อตอบโจทย์โลกดิจิทัลโดยเฉพาะ มาค้นหาตัวเองในโปรแกรมที่ชอบ สาขาที่ใช่กับเราสิ!

1.สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

เพราะงานด้านการตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน CIBA ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล จึงมุ่งสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อก้าวเป็นแนวหน้าให้กับองค์กร และนำความสามารถทางดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ดังนั้นเราจะปรับหลักสูตร ตามโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีการเรียนที่ทันสมัย จับต้องชิ้นงานได้จริงในสิ่งที่นักการตลาดจำเป็นต้องรู้ สามารถผลิตผลงานสร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคได้

โอกาสงาน

- นักการตลาดยุคดิจิทัล
- นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
- ฝ่ายดูแล จัดการ และบริหารลูกค้า (AE)
 

2.หลักสูตรการบัญชี

หลักสูตรการบัญชีที่ CIBA ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ นั้น ตอบสนองความจำเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการแข่งขันระดับสากล ดังนั้น หลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาชีพบัญชี และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานด้านบัญชียุคใหม่ กฎหมายวิชาชีพบัญชี รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ เพื่อตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันอีกด้วย

โอกาสงาน

- ผู้ทำบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี
- นักวิเคราะห์ และออกแบบระบบบัญชี
- ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
- นักวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
- เจ้าของสำนักงานบัญชีดิจิทัล
 

3.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ในยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมของชีวิต ทุกธุรกิจจึงต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและนำไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน สาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ CIBA ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จึงเน้นสร้างบุคลากรที่มีความรู้รอบด้าน มีวิสัยทัศน์ มีทักษะการวางแผน และสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารงาน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และสามารถนำความรู้มาประกอบธุรกิจของตนเองได้ โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจมี 2 วิชาเอกได้แก่
1. วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน
2. วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

โอกาสงาน

- นักการเงิน การธนาคารในยุคดิจิทัล
- นักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
- นักบริหารและจัดการ HR ยุคดิจิทัล
- เจ้าของธุรกิจฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล
 

4.สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการที่ CIBA ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งสร้างนักบริหารองค์กรและผู้ประกอบการแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ที่จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ “ DIGITAL LEADER ” ผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร และบุคลากรในสภาพแวดล้อมยุคดิจิทัล โดยมีหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง มีเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่น และ มีห้องเรียนทันสมัย เช่น MAKERSPACE และ CO-WORKING SPACE ให้นักศึกษาได้ทดลองสร้างผลงานจริง

โอกาสงาน

- ผู้ประกอบการธุรกิจ
- พนักงาน หรือผู้บริหารในองค์กรของรัฐและเอกชน
- ที่ปรึกษาองค์กร

5.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การจัดการโลจิสติกส์ ถือเป็นกลไกสำคัญในการประกอบธุรกิจให้สำเร็จ เพราะเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการต่อยอดและเเข่งขันกับคนอื่นๆได้ ที่ CIBA ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จึงเน้นสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ และเนื้อหาวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโอกาสให้ได้งานทั้งในและต่างประเทศ และสามารถเป็นตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้

โอกาสงาน

- ผู้บริหารด้านซัพพลายเชนขององค์กร
- นักวางแผนงานด้านจัดซื้อจัดหา
- ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
 

6.สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

เพราะโลกหมุนเวียนเร็วขึ้นทุกวัน การเรียนรู้การทำธุรกิจกับองค์กรระหว่างประเทศ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ CIBA ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ สาชาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เน้นสร้างและพัฒนาทักษะสำคัญทางด้านธุรกิจ มีวิชาที่เจาะลึก และสอนจากประสบการณ์จริง โดยพาไปศึกษาดูงานตามบริษัทชั้นนำในประเทศไทย และสัมผัสโลกธุรกิจจริงในต่างประเทศ อีกทั้งยังมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนด้วย ทำให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ

โอกาสงาน

- นักธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจนำเข้าและส่งออก
- นักการตลาดระหว่างประเทศ
- บุคลากรในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ
- อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน สำหรับการสื่อสารภาคธุรกิจ
 

7. สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล

ในยุคนี้ DIGITAL TRANSFORMATION เป็นเป้าหมายขององค์กรที่ต้องแข่งขันสร้างธุรกิจให้เติบโตโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และต้องการบุคลากรที่มีวิธีคิดวิธีสร้างรูปแบบทางธุรกิจและกลยุทธ์ใหม่ๆ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล ที่ CIBA ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นการสอนควบคู่การทำงานจริงในรูปแบบการเรียนรู้จากสถาบันศึกษา 50% และสถานประกอบการอีก 50% สร้างมืออาชีพ เสมือนเป็นบุคลากรขององค์กรตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ

โอกาสงาน

- ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
- ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักออกแบบ เเละพัฒนาเว็บไซต์


 

10 นิสัยที่นักการตลาดต้องมี

สนใจเรียนกับ CIBA >> https://ciba.dpu.ac.th/