สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมวันเปิดเทอม มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563มิ.ย. 63

มหาวิทยาลัยนเรศวร
22 มิ.ย. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22 มิ.ย. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา
29 มิ.ย. 63
ปฏิทินการศึกษา
 

ก.ค. 63

มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ก.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ก.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8 ก.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ก.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
13 ก.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 ก.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13 ก.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ
20 ก.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 ก.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา
 

ส.ค. 63

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3 สิ.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 สิ.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10 สิ.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10 สิงหาคม 2562
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
10 สิ.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 สิ.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 สิ.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
17 สิ.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
24 สิ.ค. 63
ปฏิทินการศึกษา