สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีคณะอะไรบ้าง?
1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต

3. คณะมนุษยศาสตร์
เปิดสอน 13 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศา ภาษาเยอรมัน ปรัชญา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

4. คณะศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาจิตวิทยา
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

5. คณะวิทยาศาสตร์
เปิดสอน 14 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจัยดำเนินงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. คณะรัฐศาสตร์
- กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์
- กลุ่มวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม

7. คณะเศรษฐศาสตร์
เปิดสอน 10 สาขาวิชา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์การเกษตร ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

8. คณะสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

9. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

11. คณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชานาฏกรรมไทย
- สาขาวิชาดนตรีไทย
- สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม วิชาเอกดนตรีลูกทุ่ง-ลูกกรุง วิชาเอกการขับร้อง วิชาเอกการแสดงดนตรี วิชาเอกทฤษฎีและการประพันธ์เพลง วิชาเอกดนตรีเพื่อชีวิตศึกษาและการประพันธ์

12. คณะทัศนมาตรศาสตร์
- สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

13. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

14. คณะบริหารธุรกิจ จังหวัดสุโขทัย
- วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
- วิชาเอกโลจิสติกส์ข้อมูลเพิ่มเติม : www.ru.ac.th/