สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เลือกเรียนอะไรดีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สาขาวิศวกรรมโยธา เลือกเรียนอะไรดี?
เปรียบเทียบง่ายๆ หากจะออกแบบสร้างบ้าน อาคาร ฯลฯ ก็ต้องนึกถึง 2 อาชีพนี้ อาชีพสถาปนิกก็จะมองเห็นภาพวาดแบบแผนการออกแบบบนกระดาษขนาดใหญ่ แต่เมื่อคิดถึงวิศวกรก็คงต้องนึกถึงคนที่สามารถวิเคราะห์ด้านการก่อสร้าง มีความเชี่ยวชาญในโครงสร้างของระบบ อย่างไรก็ตามทั้งสองอาชีพนี้มีความแตกต่างกัน แต่ก็ต้องพึ่งพากัน เพราะสถาปนิกก็ต้องการวิศวกรช่วยในการออกแบบและวิศวกรก็จะได้รับคำแนะนำจากสถาปนิกและโครงร่าง หากยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนสาขาอะไรดีไปดูกันค่ะว่าสองสาขานี้ต้องเรียนอะไรบ้างและมีความน่าสนใจอย่างไร
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
การเรียนที่เชื่อมโยงด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการออกแบบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม
การใช้วัสดุวิธีการก่อสร้างเช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างผลิตภัณฑ์การออกแบบภายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

สาขาวิศวกรรมโยธา
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
ศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางวิศวกรรมเป็นหลัก เพื่อประยุกต์ทฤษฎีและนำไปใช้ในการออกแบบ
การก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ  เช่น การสร้างตึก อาคาร ถนน สะพานเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างถูกวิธี


สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทำงานเกี่ยวกับ
สถาปนิก
นักออกแบบอิสระ
นักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
นักออกแบบตกแต่งภายใน
อาจารย์
รับราชการ
ฯลฯ

สาขาวิศวกรรมโยธา
ทำงานเกี่ยวกับ
วิศวกรโยธา, วิศวกรโครงสร้าง
วิศวกรจราจร, ผู้รับเหมา, ผู้ควบคุมงาน, 
นักวิจัย,อาจารย์
ข้าราชการวิศวกรในกรมทางหลวง,
กรมชลประทาน, การประปา
กรมทรัพยากรน้ำ, สำนักงานนโยบายขนส่งแห่งชาติ
ฯลฯ