สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ชี้เป้า 5 องค์ความรู้ + 6 ทักษะ ที่ตอบโจทย์รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่
สำหรับการบริหารภาครัฐ  เด็กสายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคใหม่ ที่พร้อมสร้าง พัฒนาทักษะ ความสามารถที่โดดเด่น และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
1.ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 
2.ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ
3.ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
4.ความรู้ด้านเงินการคลังภาครัฐ 
5.ความรู้ด้านการเมืองและท้องถิ่น เพื่อสร้างผู้นำการบริหารงานภาครัฐ

Plus ด้วย 6 ทักษะ การเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต ได้แก่ 
1.ทักษะผู้ประกอบการ 
2.ทักษะทางเทคโนโลยี 
3.ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
4.ทักษะการสื่อสาร 
5.ทักษะการทำงานเป็นทีม และ 
6. ทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์

“คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ เกี่ยวกับการบริหารราชการสมัยใหม่ การสร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม”

 

pa.dpu.ac.th