สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ 4 ปี เรียนอะไรบ้าง?


รีวิวคณะวิทยาศาสตร์ตามคำขอของน้องๆ มาดูกันค่ะ ว่าใน 4 ปี น้องๆจะได้เรียนอะไรบ้าง แต่อย่าลืมลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมของทางมหาวิทยาลัยที่น้องๆสนใจเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เพราะในบางมหาวิทยาลัยก็เรียนแตกต่างกันไปค่ะ
วิทยาศาสตร์
ศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่มนุษย์สะสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต่อไปถึงอนาคตอย่างไม่รู้จักจบสิ้น
เริ่มตั้งแต่ธรรมชาติรอบ ๆ ตัว จากองค์ประกอบที่เล็กที่สุด ไปจนถึงใหญ่ที่สุดในเอกภพในแง่ที่ว่าสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ
มีความเป็นมาอย่างไร สัมพันธ์กันหรือไม่ ลำดับการพัฒนาเป็นอย่างไร มีระเบียบแบบแผนและหลักเกณฑ์หรือไม่

คณะวิทยาศาสตร์
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
คือ การเรียนเกี่ยวกับเทคนิคในการสังเกตการตั้งสมมติฐาน และ การทดลอง
โดยใช้หลักปรัชญาและตรรกวิทยาพยายามสังเกตและวัดปริมาณเป็นตัวเลขออกมาเพื่อความแม่นยำบวกกับอาศัยหลักทางคณิตศาสตร์ปี1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถิติ
จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ในด้านภาษาและการสื่อสารเน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ปี 2 เริ่มเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
เรียนหมวดวิชาเฉพาะตามสาขาที่เลือก
เช่นเลือกเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์น้องๆก็จะได้เริ่มเรียนการเขียนโปรแกรม การพัฒนาเว็บเบื้องต้น
ปี 3 เรียนลึกลงไปเกี่ยวกับวิชาเอกเฉพาะ
ยกตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ก็จะได้เรียนเน้นไปทางด้านเคมี
เช่น เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ และสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี
ที่นอกเหนือจากวิชาเอกเฉพาะได้ตามความสนใจ

ปี 4 ฝึกงาน
มีการเรียนวิชาเอกเลือกและฝึกงานในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
หน่วยงานวิจัย สถาบัน หรืองานอื่นที่เทียบเท่าต้องเขียนรายงานและนำเสนอผลงาน
ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะแตกต่างกันไป


เรียนคณะวิทยาศาสตร์ จบมาทำงานอะไรได้บ้าง?
สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น เป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา/กระทรวงต่าง ๆ  ประกอบอาชีพในธุรกิจเอกชน 
โรงงานอุตสาหกรรม โดยทำหน้าที่เป็นนักเคมี นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ