สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง?

คณะรัฐศาสตร์ ศาสตร์ที่เรียนเกี่ยวกับรัฐและสังคม การเมืองการปกครอง แนวคิดและกระบวนการทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแยกออกเป็นสาขาต่างๆ มาดูกันค่ะว่าแต่ละสาขาเรียนอะไรบ้างสาขาการเมืองการปกครอง
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองเช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้งและปัญหาทางการเมือง และสังคมที่สำคัญๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองของผู้ใช้แรงงาน


สาขารัฐประศาสนศาสตร์
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายของสาขานี้ คือปากท้อง ความสุขของส่วนรวมประชาชน
สาขาการระหว่างประเทศ
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับด้านการเมืองระหว่างประเทศนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศต่างๆ องค์การระหว่างประเทศและประวัติศาสตร์การทูตทำความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ความสำคัญทั้งต่อภาครัฐบาลและภาคเอกชนเกี่ยวข้องกับเรื่อง การพัฒนา สิ่งแวดล้อม อำนาจการปกครองของแต่ละประเทศ และสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์
จบมาทำงานอะไร?
งานราชการ/งานรัฐวิสาหกิจ 
เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ด้านการปกครองอื่น ๆ ในหน่วยงานราชการต่างๆ  
งานบริษัทเอกชน
เช่น เจ้าหน้าที่ HR นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูง