สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปีเรียนอะไรบ้าง?

คณะรัฐประศาสนศาสตร์อีกหนึ่งคณะน่าเรียนที่น้องๆสนใจกันมาก
น้องๆหลายๆคนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคณะนี้เขาเรียนอะไรกันบ้าง และมีแนวทางการประกอบอาชีพอย่างไร ไปดูกันค่ะ

 


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับ
1. แนวคิดหลักรัฐประศาสนศาสตร์ ระบบการบริหารราชการไทย
2. วิชาหลักทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงินและการคลัง การบริหารท้องถิ่น องค์การและการบริหารแนวใหม่   
3. การฝึกงานและการทำโครงงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
4. การเรียนรู้เกี่ยวกับภาครัฐดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การบริหารภาครัฐดิจิทัล และการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางประกอบอาชีพ
1. สอบเข้ารับข้าราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
2. ข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ 
3.นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและบริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจของตนเอง


ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
รียนเหมือนกันทุกสาขา เช่น คณิตศาสตร์ สถิติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในด้านภาษาและการสื่อสาร 
เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการเมืองและสังคม

ปี 2 เริ่มเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
เรียนในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารท้องถิ่น นโยบายสาธารณะเริ่มเรียนวิชาเลือกเสรีและวิชาเอกเลือกตามที่สนใจ
เช่น เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การคลังท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ

ปี 3 เรียนลึกลงไปในด้านรัฐประศาสนศาสตร์
เรียนในด้านการบริหารภาครัฐดิจิทัล เลือกเรียนวิชาเอกเลือก/วิชาโทตามที่สนใจ
เช่นการบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน การพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาภาวะผู้นำ ฯลฯ
ซึ่งแต่มหาวิทยาลัยก็จะเรียนแตกต่างกันไป

ปี 4 ฝึกงาน/สหกิจศึกษา
มีการเรียนวิชาเอกเลือก/วิชาโท เรียนวิธีการวิจัยเบื้องต้น
บางมหาวิทยาลัยมีการศึกษาค้นคว้าอิสระ และฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ตัวอย่างม.ที่เปิดหลักสูตรนี้
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เว็บไซต์ : www.dpu.ac.th เบอร์โทร : 02-954-7300
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ต่างๆ