สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำคณะน่าเรียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

.


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง
ให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำคณะน่าเรียนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่ามีคณะไหนน่าเรียนบ้างไปดูกันค่ะคณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
-สาขาวิชาสัตวศาสตร์
-สาขาวิชาพืชศาสตร์
-สาขาวิชาประมง
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี หลักสูตร3 ปี เทียบโอนรายวิชา 
-สาขาวิชาสัตวศาสตร์
-สาขาวิชาพืชศาสตร์  
-สาขาวิชาประมง
คณะบริหารศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
-สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการบัญชี 
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ) 
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการการตลาด) 
-สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ 
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
-สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
-สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
-สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา 
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 
หลักสูตร4ปีภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
-การเมืองการปกครอง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
หลักสูตร 4 ปีภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ 
-กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
-กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปกติ)
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ปกติ)
-สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์
กลุ่มเครือข่ายและไอโอที
 -สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ