สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์?

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง ให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำคณะน่าเรียนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าทำไมถึงควรเลือกเรียนที่นี่ไปดูกันค่ะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ช่างกลโรงงาน
เทคนิคเครื่องกล
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
ไฟฟ้ากำลัง

ระดับปริญญาตรี 
- วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมโลจิสติกส์
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
- วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
- นวัตกรรมการออกแบบ
-วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
- การศึกษาปฐมวัย
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป
- คณิตศาสตร์
- คอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาโท 
- การบริหารการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 
- รัฐประศาสนศาสตร์
- กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
- กลุ่มวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานตำรวจ
- นิติศาสตร์
- การเมืองการปกครอง
- นิเทศศาสตร์
- การท่องเที่ยว
- ภาษาต่างประเทศ
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน
- นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
- พืชศาสตร์
- สัตวศาสตร์
- ประมง
- เทคโนโลยีการอาหาร

ระดับปริญญาตรี 
- พืชศาสตร์
- สัตวศาสตร์
- ประมง
- เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
- เทคนิคการสัตวแพทย์
- เทคโนโลยีการอาหาร
- นวัตกรรมเกษตร

ระดับปริญญาโท 
- เทคโนโลยีการเกษตร


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
- การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
-วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
ระดับปริญญาโท 
- การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
- การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
คณะบริหารศาสตร์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
- การบัญชี
- การจัดการทั่วไป
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับปริญญาตรี 
- บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
- บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
- ธุรกิจอัฉริยะ
- การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- บัญชีบัณฑิต

ระดับปริญญาโท 
- การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 


สีสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
สีสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คือ สีฟ้าคราม

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ต้นมะหาด
 
ปรัชญา 
ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม 

ปณิธาน 
สร้างคนดี มีงานทำ ชี้นำสังคม   

วิสัยทัศน์ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันดับ 1 ของประเทศ ภายในปี 2570

พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิด อย่างมี เหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ 
2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญาเพื่อ ตอบสนอง ความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ 
4) ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

อัตลักษณ์ บัณฑิต 
อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 08 6458 4365
หรือที่ Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สมัครได้ด้วยตนเองหรือสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th