สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำสาขาใหม่น่าเรียน สาขาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

แนะนำสาขาใหม่น่าเรียน สาขาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ เป็นหลักสูตรที่ต้องการของตลาดแรงงาน และหากน้องๆเรียนที่นี่ทางมหาวิทยาลัยมีทุนฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ จบมามีงานทำแน่นอน


ความสำคัญของหลักสูตร
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรทำให้ประชากรในประเทศไทยและประเทศที่พัฒนาแล้ว
จะมีกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ในสัดส่วนของโครงการสร้างประชากรที่เพิ่มขึ้นและจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเพราะเนื่องจากกลุ่มแรงงานในการดูแลผู้สูงอายุมีความขาดแคลน
และมีความต้องการเป็นจำนวนมาก 
เรียนอะไรบ้าง?
1.วิชาการจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.วิชาการส่งเสริมสมรรถนะแก่ผู้สูงอายุ
3.วิชาอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
4.วิชาการดูแลผู้สูงอายุ
5.วิชาภูมิปัญญาไทยเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

การบูรณาการศาสนตร์ต่างๆ
1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ
2.สาขาวิชาด้านโภชนศาสตร์และด้านอาหาร
3.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
4.สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์ทางเลือก
5. สาขาวิชาสังคมศาสตร์
6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาชีพในอนาคต
-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ(การดูแลผู้สูงอายุ)
ในหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคมและะความมั่นคงของมนุษย์
-นักวิชาการดูแลผู้สูงอายุในองค์กรของเอกชน
สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ประกอบอาชีพอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ
ทำงานในต่างประเทศ ตำแหน่งให้บริการดูแลผู้สูงอายุระดับเชี่ยวชาญ