สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?อีกหนึ่งอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะเป็นสาขาที่ เรียนประยุกต์โดยใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มาประยุกต์ใช้ในงานควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุม

เมคคาทรอนิกส์ คือ?
เมคคานิกส์+อิเล็กทรอนิกส์การนำศาสตร์ทางด้านเครื่องจักรมาบวกกับศาสตร์ทางด้านไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานระบบอัตโนมัติในการใช้งานอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

เรียนจบทำงานอะไร?
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
1. วิศวกรในหน่วยงานเอกชน – โรงงานอุตสาหกรรม ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น
- วิศวกรเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer) วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer) วิศวกรการผลิต (Production Engineer) วิศวกรคุณภาพ (Quality Engineer) วิศวกรออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ แขนกล ระบบอัตโนมัติ กระบวนการผลิต ในภาคอุตสหกรรมด้านต่างๆ และอุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น รวมถึงเป็นวิศวกรควบคุมและบริหารจัดการระบบ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในงานอุตสหกรรม เป็นนักวิเคราะห์ บริการจัดการ หรือออกแบบระบบงานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรสมัยใหม่ตลอดทั้งงานให้คำปรึกษาในการผลิตและลดต้นทุน
2. วิศวกรเครื่องกลในหน่วยงานภาครัฐ – รัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น
- กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
- กรมท่าอากาศยาน
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิต / การประปาส่วนภูมิภาค
3. เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง – ขนาดย่อม (SMEs) นักประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และการเกษตรอัจฉริยะ ประกอบอาชีพอิสระ และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ