สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวคณะพยาบาลศาสตร์ 4 ปีเรียนอะไรบ้าง ?
อีกหนึ่งคณะที่น้องๆขอกันเข้ามามาก สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรที่เราก็รู้ๆกันใช่ไหมคะว่าหลังจบการศึกษานั้นก็จะมีงานรองรับแน่นอน
มาดูกันว่า 4 ปี น้องๆต้องๆเรียนอะไรบ้างปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา
จิตวิทยา ฯลฯ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในด้านภาษา การสื่อสาร และศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ปี 2 เริ่มเรียนวิชาเฉพาะ
เรียนในหมวดวิชาเฉพาะพื้นฐานวิชาชีพเช่น สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ปรสิตวิทยา การพยาบาลเบื้องต้น
โภชนาการและโภชนาการบำบัด เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปี 3 เรียนลึกทางด้านวิชาชีพ และเรียนการฝึกปฏิบัติการต่างๆ
เรียนในหมวดวิชาเฉพาะในด้านทฤษฎี การรักษาโรคเบื้องต้น การพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติ
การพยาบาลชุมชน การพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ ในปีที่ 3 นี้น้องๆจะต้องฝึกบนหอผู้ป่วยจริงๆ
เช่น ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุปี 4 ฝึกงาน (ฝึกปฏิบัติการพยาบาล)
เรียนวิชาเกี่ยวกับอนามัยชุมชน และวิชาเอกเลือก ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์


เรียนคณะพยาบาลศาสตร์ จบมาทำงานอะไร?
รับราชการเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ รัฐวิสาหกิจต่างๆ หรือโรงพยาบาลเอกชน
อาจจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท-เอกในด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทั้งในไทยและต่างประเทศได้

อ้างอิงข้อมูลจาก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลิกที่นี่