สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำ 10 วิชา น่าเรียนในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์10 วิชา น่าเรียน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #รปศ. มธบ. รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย หลักวิชาที่น้องๆ ไม่ควรพลาด เรียนรู้จริง ลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ใช้สังคมเป็นห้องเรียน ใช้พื้นที่และปัญหาจริง สร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่ ในการแก้ปัญหาชุมชน ก้าวทันเทคโนโลยี


1. วิชา การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
รัฐประศาสนศาสตร์ “ศาสตร์แห่งผู้นำ นักพัฒนา” การเรียนรู้ความเป็นของผู้นำ ภาวะผู้นำ การพัฒนาทีมงาน การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้นำ นักพัฒนา ยุค Digital


2. วิชา การบริหารภาครัฐดิจิทัล (Digital Public Administration)
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ นโยบายแผนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Government) รวมถึงขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐในการพัฒนาประเทศไทย เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล


3. วิชา ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Introduction to International Relations)
โลกที่ไร้พรมแดนนำมาซึ่งความเชื่อมโยงในทุกด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือความจำเป็นต่อการบริหารบ้านเมือง


4. วิชา เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management Techniques)
โลกในทศวรรษที่ 21 ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง คนที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอด การศึกษาเทคนิคการจัดการด้วยวิทยาการสมัยใหม่ จะสร้างความมั่นคงในวิชาชีพอย่างยั่งยืน


5. วิชา องค์การและการบริหารแนวใหม่ (Modern Organization and Administration)
ด้วยความเร็วของโลกที่หมุนไปข้างหน้า นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในทุกอนูชีวิตและสังคม ทฤษฎีวิธีการบริหารองค์การสมัยใหม่ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน เพื่อก้าวสู่องค์การ 4.0 หรือองค์การแบบ Digital ที่มีการบริหารที่แปลกใหม่ที่จะนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสภาพแวดล้อมขององค์การให้ก้าวทันยุค


6. วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
ทรัพยากรมนุษย์คือพลังขับเคลื่อนทุกสรรพสิ่ง ระบบวิธีการบริหารจัดการที่จะพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีคุณค่าเพื่อรองรับโลกในศตวรรษที่ 21 คือสิ่งจำเป็นของผู้นำองค์กร


7. วิชา การบริหารราชการไทย (Thai Public Administration)
เชื่อว่าหลายคนฝันใฝ่อาชีพราชการหรือทำงานในรัฐวิสาหกิจชั้นนำ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเรียนรู้ระบบการบริหารราชการและองค์การของรัฐจะเป็นหนทางสู่ความเป็นนักบริหารกิจการภาครัฐที่พร้อมด้วยศักยภาพ


8. วิชา นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
หากคุณสนใจแนวทางการดำเนินงานของรัฐ กรอบแนวคิดในการบริหารนโยบาย การได้ศึกษานโยบายสาธารณะจะทำให้เป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างคิดค้นและหาสาเหตุ ตลอดจนชอบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและตัวแสดงในระดับนโยบายของไทย


9. วิชา การจัดการเมืองและมหานคร (Urban and Metropolitan Management)
หากคุณชื่นชอบเรื่องราวเมืองที่คุณอาศัยอยู่ สังเกตความเจริญที่แปรเปลี่ยน การศึกษาการจัดการเมืองและมหานครจะทำให้คุณมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาหรือแนวโน้มของการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ เรียนรู้แนวทางจัดการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งของเมืองและมหานครในประเทศไทยและระดับโลกด้วย


10. วิชา การบริหารระบบงานยุติธรรม (Justice System Administration)
เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมและสันติสุข การศึกษาการบริหารระบบงานยุติธรรม จะช่วยให้คนยุคใหม่นำความรู้ แนวคิด ทฤษฎีในการบริหารงานยุติธรรมรวมถึงบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนงานยุติธรรมของรัฐและต้นธารของกระบวนการยุติธรรม โดยเริ่มจาก ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ มาปรับใช้ในการบริหารงานยุติธรรมในอนาคต

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2563
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
รับทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท

 คลิก https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/
 Website PA_DPU : https://pa.dpu.ac.th/
 Line@PA_DPU : https://line.me/R/ti/p/%40wnr2621b
 Tel:082-8021714(คุณวีกิจ)
 Tel:099-6435547(ดร.กฤตติกา)