สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะที่เด็กจบปวช.ก็เรียนต่อเพื่อเป็นครูได้


มีน้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าจบปวช.สามารถเรียนต่อเป็นครูได้ไหม วันนี้พี่ก็มีคณะที่น้องๆปวช.สามารถเข้าเรียนต่อได้นั่นก็คือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นการเรียนที่เน้นการสอนควบคู้กันไปทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ โดยเฉพาะวิชาเกี่ยวกับการสอน และวิชาการช่าง เพื่อให้น้องๆ ที่จบออกไปสามารถออกไปทดลองสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ศาสตร์ที่บูรณาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ ในด้านการสอน
ควบคู่กันไปทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ  โดยเฉพาะวิชาเกี่ยวกับการสอนและวิชาการช่าง โดยมุ่งเน้นในการผลิตครูอาชีวศึกษา ครูอุตสาหกรรม
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการศึกษาในสายอาชีพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
2. สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5ปี)
3. สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ (4ปี)
4. สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (4ปี)
5. สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (4ปี)


ตัวอย่างระเบียบการรอบ Portfolio ปี63 สจล.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?
-ครู/อาจารย์ประจำสถานศึกษา
- นักวิชาการด้านการศึกษา
- นักฝึกอบรม
- ผู้ให้คำปรึกษาในสถานประกอบการ
- สามารถต่อยอดเป็นวิศวกรได้