สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว วิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ เรียนอะไร มีคุณสมบัติผู้สมัครอย่างไรบ้าง?อีกหนึ่งเส้นทางของคนที่อยากเรียนพยาบาล ในรอบรับตรงที่ไม่ได้อยู่ใน TCAS สำหรับวิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ โดยน้องๆที่สมัครนักเรียนทุน เมื่อสำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ได้บรรจุเข้ารับราชการต่อด้วยนะคะ มาดูกันค่ะว่า ใน 4 ปีนี้ต้องเรียนอะไร และแต่ละเหล่ามีเกณฑ์กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครอย่างไรบ้าง


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์-พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบกและเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมและเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล


วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม เป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล


วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันสมทบเพียงแห่งเดียวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปและมีการฝึกทหารเบื้องต้น
เกี่ยวกับการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
วิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สังคม คณิตศาสตร์
สุขภาพและความงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
มีการฝึกทหารเบื้องต้น

ปี 2 เรียนด้านการพยาบาลพื้นฐาน
เริ่มเรียนเกี่ยวกับการพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
การปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
เภสัชวิทยาขั้นพื้นฐาน การดูแลข้ามวัฒนธรรม
การพยาบาลฉุกเฉิน วิกฤตและบาดเจ็บทางทหาร
และความรู้ทั่วไปทางการทหาร

ปี 3  เรียนวิชาพยาบาลและฝึกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน
เรียนเกี่ยวกับการพยาบาลมารดา-ทารก
การผดุงครรภ์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ปฏิบัติการพยาบาล มารดา เด็ก และวัยรุ่น
ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน วิกฤตและบาดเจ็บทางทหาร
การพยาบาลอนามัยชุมชน

ปี 4 ปฏิบัติการการพยาบาลและทำวิจัย
ปีสุดท้ายต้องทำวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
และเรียนวิชาการบริหารการพยาบาล
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด
และการจัดหน่วยทางทหาร

ข้อมูลตัวอย่าง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารบก : คลิกที่นี่


คุณสมบัติผู้สมัครพยาบาลกองทัพบก
สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6)
-สายวิทย์ - คณิต
-เพศหญิง สถานภาพโสด
-มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
-อายุ 18 – 25 ปี
-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
-น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก.
-มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กก./ม

คุณสมบัติผู้สมัครพยาบาลกองทัพเรือ
สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6)
-สายวิทย์ - คณิต
-เพศหญิง สถานภาพโสด
-มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
-อายุ 17-20 ปี
-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
-น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก.
-มีดัชนีมวลกายไม่เกิน 25 กก./ม

คุณสมบัติผู้สมัครพยาบาลทหารอากาศ
สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6)
-สายวิทย์ - คณิต
-เพศหญิงหรือชาย สถานภาพโสด
-มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
-อายุไม่เกิน 22 ปี
-เพศหญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
-ดัชนีมวลกายไม่เกิน 17.5-25 กก./ม
-เพศชายส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
-ดัชนีมวลกายไม่เกิน 19-25 กก./ม

คุณสมบัติผู้สมัครพยาบาลตำรวจ
สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม. 6)
-สายวิทย์ - คณิต
-เพศหญิงหรือชาย สถานภาพโสด
-มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-เส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
-ดัชนีมวลกายไม่เกิน 25.5 กก./ม
-เพศชายรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.


น้องๆสามารถศึกษาระเบียบการปี 63 เพื่อเตรียมตัวได้ที่นี่
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก : https://rtanc.thaijobjob.com/
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ : https://rtncn.thaijobjob.com/
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : https://nc-rtaf.thaijobjob.com/
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ : https://nursepolice.thaijobjob.com/