สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 ปีเรียนอะไรบ้าง?

อีกหนึ่งอาชีพที่น้องๆขอกันเข้ามา นั่นก็คืออาชีพสถาปนิกจำเป็นต้องได้รับการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถึงจะสามารถทำงานในวิชาชีพสถาปนิกได้ ใช้เวลาเรียน 4 ถึง 5 ปี มาดูกันว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
การเรียนที่เชื่อมโยงด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการออกแบบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมโดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม
การใช้วัสดุวิธีการก่อสร้าง เช่นการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนเหมือนกันทุกสาขา เช่น จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ในด้านภาษาและการสื่อสาร เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ปี 2 เริ่มเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
เริ่มเรียนในหมวดวิชาเฉพาะในด้านการออกแบบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมโครงสร้างสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรมวัสดุและการก่อสร้างเบื้องต้น

ปี 3 เรียนลึกในวิชาเลือก
เริ่มเรียนในหมวดวิชาเอกเลือก เช่นคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมร่วมสมัย โครงสร้างสถาปัตยกรรม ระบบอาคารและพลังงาน
สถาปัตยกรรมภายใน หลักการออกแบบ การวางผังเมือง


ปี 4 ฝึกงาน , สหกิจศึกษา
ทุกๆชั้นปีจะได้เรียนการปฏิบัติการออกแบบ สถาปัตยกรรม หรือ ทำโปรเจค และในปีนี้น้องๆต้องเลือกการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปี 5 ทำวิทยานิพนธ์หรือตัวจบ
ในปีสุดท้ายจะได้เรียนปรัชญาการออกแบบ ทฤษฎีการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ปฏิบัติการเตรียมวิทยานิพนธ์ และทำวิทยานิพนธ์เพื่อเตรียมตัวจบการศึกษา

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จบมาทำอาชีพอะไร?
- สถาปนิก
- นักวิชาการ/ นักวิจัย
- นักพัฒนาโครงการ
- นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ที่ปรึกษาโครงการ
- ผู้ประสานงานโครงการ
- นักออกแบบอิสระ
- อาจารย์ รับราชการ ฯลฯ

รีวิวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : www.u-review.in.th/th/edu/34369