สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรียนเกี่ยวกับอะไร?

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับการทำความเข้าใจโครงสร้าง ความสัมพันธ์ทางสังคมและชีวิตของมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ผ่านการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ
เพื่ออธิบายและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผล


ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป เรียนเหมือนกันทุกสาขา
เช่น จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ในด้านภาษาและการสื่อสาร เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ปี 2 เริ่มเรียนหมวดวิชาเฉพาะ
เข้าสู่ด้านวิชาแกนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ กฎหมายทั่วไป สถิติทางสัมคมศาสตร์
การเมืองการปกครองของไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปี 3 เลือกเรียนวิชาเอก
ต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีเช่น ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาสังคม
บางมหาวิทยาลัยเช่น สาขาสังคมวิทยาฯ มช. จะให้เลือกเรียนวิชาเอก วิชาบังคับของกลุ่มและวิชาเลือกของกลุ่ม
เช่น วิชาสังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ วิชาสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาสังคมและวัฒนธรรมบริโภคนิยม ฯลฯ

ปี 4 ทำวิจัยและฝึกงาน
ในปีสุดท้ายน้องๆต้องทำวิจัย เช่นระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม จัดสัมนา และต้องฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในองค์กรหรืองานในด้านสังคมวิทยาฯสาขาวิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
งานภาครัฐ

ในหน่วยงานภาครัฐได้กระทรวงหรือกรมต่างๆ
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
งานภาคเอกชน
ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
งานวิชาการและสื่อสารมวลชน
ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 
ผู้ช่วยนักวิจัย นักเขียน นักข่าว
ผู้ประกอบการอิสระ  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก สาขาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกที่นี่