สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำสาขาโลจิสติกส์ 4 ปี เรียนอะไรบ้าง?


สาขาโลจิสติกส์ เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ และสายงานด้านนี้ยังรวมไปถึงกระบวนการ วิธีการ การวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจ รวมถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การตลาดเบื้องต้นในการทำธุรกิจอีกด้วย


ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนเหมือนกันทุกสาขา เช่น ธุรกิจ การบริหารจัดการ การตลาด การเงิน ภาษาอังกฤษ แคลคูลัส สถิติ มนุษยศาสตร์


ปี 2 - ปี 3 เริ่มเรียนในรายวิชาเฉพาะ
การขนส่งและการกระจายสินค้า วัสดุและการบรรจุภัณฑ์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง  การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ การค้าการจัดการ


ปี 4 สหกิจศึกษา,ฝึกงาน
ในปีสุดท้ายน้องๆ ต้องเรียนการสัมนาทางโลจิสติกส์และต้องฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในองค์กรหรืองานในด้านโลจิสติกส์


สาขาโลจิสติกส์ เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
ระดับบริหาร
เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า
ระดับปฏิบัติการ
เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งคลังสินค้า ฝ่ายการขนส่ง 
รวมถึงบริษัทนำเข้าส่ง-ออก
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์
รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง ฯลฯ
งานสายวิชาการ
เช่น นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาด้านโลจิสติกส์

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก

สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาควิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ