สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ปี เรียนเกี่ยวกับอะไร?


คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เน้นการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืนตามหลักของความเป็นธรรมในสังคม เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความหลากหลายความแตกต่างของมนุษย์ 
ทำงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการสังคม เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างสังคมที่ดี  เป็นธรรม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม รวมทั้งให้บริการสังคมเกิดเครือข่ายหน่วยงานทางสังคม ที่ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานที่ต้องรู้ การสื่อสาร ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม และหน้าที่พลเมือง ตามหลักปรัชญาและศาสนา
ของการใช้ชีวิตของมนุษย์กับสังคม และความรู้ในเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวัน

ปี 2 - ปี 3 เข้าสู่ศาสตร์ของสังมสงเคราะห์
เรียนความรู้ในเรื่องของจริยธรรมคุณค่าความเป็นมนุษย์ พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สวัสดิการและความมั่งคง
รวมไปถึงด้านสังคมสงเคราะห์ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ และการสัมมนา การวิจัย

ปี 4 ฝึกงาน , ฝึกสหกิจ
ในปีสุดท้ายน้องๆต้องนำความรู้ทั้งหมดออกไปช่วยคนในสังคมแล้วด้วยการออกไปฝึกงานจริงๆ ตามองค์กร หรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือทางด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ 

เรียนสังคมสงเคราะห์ จบมาทำงานอะไรได้บ้าง?
นักสังคมสงเคราะห์, นักพัฒนาสังคม, พัฒนากร
นักพัฒนาชุมชน, นักฑัณทวิทยา
พนักงานคุมประพฤติ, พนักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
พนักงานคุ้มครองสิทธิ, เจ้าหน้าที่บุคคล
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, นักวิชาการ
นักวิจัย, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการรายกรณี (case manager)
นักบริหาร, เจ้าหน้าที่บริหาร ฯลฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : www.socadmin.tu.ac.th/bachelor