สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เรียนเกี่ยวกับอะไร?


สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เรียนเกี่ยวกับอะไร?
การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในสาขาต่างๆและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันมีความรู้ด้านการแปรรูปอาหารการจัดการและการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เพื่อการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร การบรรจุหีบห่อ  การตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค


ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถิติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปฏิบัติการชีววิทยา


ปี 2 - ปี 3 เริ่มเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
จะได้เรียนแยกในหมวดวิชาเฉพาะ เช่น เรียนเน้นด้านเคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปอาหาร การประกันคุณภาพ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์อาหาร โภชนาการในการแปรรูปอาหาร ในส่วนโปรแกรมวิศวกรรมอาหาร จะเรียนเน้นในรายวิชา ปฏิบัติการเคมีอาหาร
การวิจัยและวิเคราะห์อาหาร การแปรรูปอาหาร การประกันคุณภาพ และวิศวกรรมอาหาร


ปี 4 ฝึกงาน , สหกิจศึกษา
มีการเรียนวิชาเอกเลือก ทำสัมนา และปัญหาพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร ฝึกงานในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีการอาหาร หน่วยงานวิจัย สถาบัน หรืองานอื่นที่เทียบเท่า