สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

สาขาการระหว่างประเทศ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีทั้งศาสตร์ ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เรียนรู้ความซับซ้อนและโครงข่าย รวมถึงปัจจัยที่มองไม่เห็น
ในการส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครอง , ความสัมพันธ์ของบริษัทข้ามชาติ
เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้

ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่นวิชา จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป


ปี 2 เริ่มเรียนหมวดวิชาเฉพาะ
เริ่มเรียนวิชาปรัชญาเบื้องต้น ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ วรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศึกษาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ และวิชาแกนเลือกต่างๆที่ทางสาขากำหนด

ปี 3 เรียนเข้มข้นขึ้นในด้านการระหว่างประเทศ
เรียนกฎหมายระหว่างประเทศเบื้องต้น การศึกษาความมั่นคงระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
เรียนวิชาเลือกเสรีที่สาขากำหนด เช่น วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน การทูตและจิตวิทยาการทูต สหประชาชาติศึกษา

ปี 4 ฝึกงาน , สหกิจศึกษา
ฝึกสหกิจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นที่เทียบเท่า เรียนวิชาเอกเลือกเช่น วิชาภูมิรัฐศาสตร์ วิชาการเมืองและการปกคองของจีน ญี่ปุ่น ฯลฯ
การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
จบมาทำงานอะไรได้บ้าง?
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์การ
ภาครัฐและเอกชนในตำแหน่งต่างๆ 
เช่น นักการฑูต เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ขององค์กร พัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ
นักธุรกิจระหว่างประเทศนักวิชาการและนักวิจัย

ขอบคุณข้อมูลจาก หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : คลิกที่นี่