สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รู้จักโลกแห่งวิศวะ รวมทุกสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีสอนในไทย

"Welcome to โลกแห่งวิศวะ" น้องๆ คนไหนสนใจสาขาเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ บทความนี้พี่ๆ Admission Premium ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งวิศวะ ใครคิดว่าตัวเองรู้จักสาขาทางด้านวิศวะยังไม่ดีพอ เราขอแนะนำให้อ่านต่อไป...

เพราะบทความนี้เราจะมาแนะนำให้น้องได้รู้จักกับทุกสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีสอนในระดับปริญญาตรีอยู่ในสถาบันทั่วประเทศไทย มาดูกันว่าสาขาไหนบ้างที่เรายังไม่รู้จัก มีสาขาไหนน่าสนใจ และแต่ละสาขานั้นทีสถาบันไหนเปิดสอนอยู่บ้าง

มาอ่านดูเผื่อไว้เป็นทางเลือกในการเรียนต่อหรือทำงานในอนาคตได้เลย แอบกระซิบหน่อยว่าสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์มีเยอะมากกก แถมยังมีศาสตร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆ ด้วยล่ะ
 


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิศวกรรมซอฟแวร์
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมโยธา
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วิศวกรรมไฟฟ้า
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

วิศวกรรมเคมี
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี 
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ / วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 

วิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมการผลิต
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

วิศวกรรมเครื่องกล
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 

วิศวกรรมโทรคมนาคม
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

​วิศวกรรมพลังงาน
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)

วิศวกรรมปิโตรเลียม
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมเหมืองแร่
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (ชีวเวช)
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยรังสิต

วิศวกรรมวัสดุ
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิศวกรรมยานยนต์
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิศวกรรมระบบราง / วิศวกรรมขนส่งทางราง 
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
​มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ​สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิศวกรรมการบินและอวกาศ
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วิศวกรรมเรือ / วิศวกรรมต่อเรือ / วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิศวกรรมการเงิน
ตัวอย่าง​สถาบันที่เปิดสอน : 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปล. ชื่อสาขาอาจจะแตกต่างกันไปตามนิยามของแต่ละสถาบัน ถ้าหากน้องๆ สับสนไม่แน่ใจ ก็สามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละสถาบันเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง และเปรียบเทียบเพื่อเลือกเข้าเรียนสาขาที่ตรงกับความต้องการของเราที่สุดได้