สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวสาขาการตลาด 4 ปี เรียนอะไรบ้าง?


สาขาการตลาด
ศาสตร์เกี่ยวกับการทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้เป็นที่สนใจ นำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ
โดยการศึกษาข้อมูลสินค้าและคู่แข่งวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดด้อย ที่สามารถเอาชนะคู่แข่ง สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
สักษณะทางสังคม กายภาพ จิตวิทยา ประเมินสถานการณ์วางแผนและเขียนแผนการตลาดเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย 
ติดตามประเมินผลที่ดำเนินการตามแผนการตลาด เพื่อสรุปข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณาปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่นวิชาภาษาไทยเบื้องต้น ภาษาต่างประเทศ หลักการตลาด หลักการจัดการ  การบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์จุลภาค

ปี 2  เริ่มเรียนหมวดวิชาเฉพาะ
เรียนในด้านการจัดการการผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค การเงินธุรกิจ สถิติธุรกิจ วิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มสาระ เช่น ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
และเริ่มเรียนในวิชาเฉพาะเลือกเช่น วิชาการโฆษณา การตลาดผลิตภัณฑ์หรูหรา การตลาดกีฬา หลักการจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ

ปี 3 เรียนเข้มข้นขึ้นในด้านการตลาด
เรียนวิชาระบบภาษีอากรธุรกิจ  การจัดการการตลาด การตลาดดิจิทัล การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ การตลาดระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ทำวิจัยพื้นฐานทางการตลาดปี 4 ฝึกงาน , สหกิจศึกษา
เรียนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปัญหาพิเศษ การพยากรณ์การขาย และ สัมนา ออกฝึกสหกิจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นที่เทียบเท่า

ขอบคุณข้อมูลหลักสูตรจาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : คลิกที่นี่