สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว สาขากายภาพบำบัด เรียนแล้วทำงานอะไร?


สาขากายภาพบำบัด
เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งซึ่ง เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ร่างกายของผู้ที่มีความผิดปกติ เนื่องจากโรคหรือการบาดเจ็บ เพื่อให้ร่างกายที่ผิดปกติให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีงานทางกายภาพบำบัดเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียนโลหิต
และระบบประสาททั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนเกี่ยวกับพื้นฐานทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาและการสื่อสาร , แคลคูลัส , จิตวิทยาเบื้องต้น และกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น


ปี 2 เริ่มเรียนวิชากายภาพบำบัด
เรียนในด้านประสาทวิทยาศาสตร์ สำหรับกายภาพบำบัด สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ปฏิบัติการนวดเพื่อการบำบัด ปฏิบัติการตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ


ปี 3 เรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
ศึกษารายวิชาของทางคณะฯ ในด้านหัวใจและทรวงอก ระบบประสาท  กระดูกและกล้ามเนื้อ การนวดเพื่อกายภาพบำบัด และเครื่องมือที่ใช้ในการกายภาพบำบัดต่างๆ
รวมไปถึงการตรวจประเมินและการรักษาผู้ป่วยตามอาการ

ปี 4 ฝึกงาน , สหกิจศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานในด้านกายภาพบำบัด เช่น กายภาพบำบัดทางประสาท กายภาพบำบัดกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดระบบทางเดินหายใจ หัวใจ
และหลอดเลือด, กายภาพบำบัดทางเด็ก

สาขากายภาพบำบัด จบมาทำงานอะไรได้บ้าง?
สามารถประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
เป็นนักกายภาพบำบัดในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
นักกายภาพบำบัดประจำทีมหรือสโมสรกีฬา
นักกายภาพบำบัดประจำโรงเรียนและสถานประกอบการอื่นๆ 
ประกอบอาชีพอิสระด้านกายภาพบำบัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ