สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สาขาวิศวกรรมการเงิน เรียนยังไง เรียนที่ไหน จบมาทำงานอะไร?

เอาใจน้องๆ และเพื่อนๆ ที่ชอบคณิตศาสตร์ เห็นโอกาสด้านการทำงานในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการจัดการเงิน บทความนี้ AdmissionPremium จะมารีวิวหนึ่งในสาขาเรียนนาสนใจ ดาวรุ่งอนาคตดีอย่าง สาขาวิศวกรรมการเงิน เรียนยังไง เรียนที่ไหน จบมาทำงานอะไร?


สาขาวิศวกรรมการเงิน ถือเป็นสาขาวิชาใหม่ ที่ยังมีหลักสูตรเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย โดยคนที่เรียนทางด้านนี้จะมีทักษะทางด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน การจัดการความเสี่ยง และมีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณ รวมถึงการเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญ 

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน ระดับปริญญาตรี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) + NIDA
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน ระดับปริญญาโท
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน เรียนอะไรบ้าง?
เรียนทางด้านการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ โดยนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นพื้นฐานสำคัญไปสู่ทักษะด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยมีรายวิชาหลักๆ คือ
วิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน (Economic and Finance Theory) 
​วิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ (Methods of Engineering)
เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ (Tools of mathematics)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)


สาขานี้เหมาะกับใคร?
เหมาะกับคนที่ชอบด้านตัวเลข การคิดวิเคราะห์ ธุรกิจ มีความตั้งใจจริง มีความมั่นใจในตนเอง พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

จบมาทำงานอะไร/ที่ไหนบ้าง?
ทำงานในตำแหน่งด้านบริหารความเสี่ยง นโยบายสินเชื่อ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การลงทุน การประกันภัย รวมถึงงานนักวิจัยภายในหน่วยงานของธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ หน่วยงานหรือบริษัทเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านการลงทุน

ในอนาคตงานของคนที่เรียนจบสาขาวิศวกรรมการเงินนั้น มีอนาคตที่สดใสและเป็นที่ต้องการชองตลาดแรงงานในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สูง และยังทำให้นักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในขณะที่ศึกษา มาใช้ในการลงทุนเพื่อหารายได้พิเศษ ได้ฝึกประสบการณ์จริงอีกด้วย