สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เรียนยังไง เรียนที่ไหน จบมาทำงานอะไร

รู้จักสาขาวิชา "โลจิสติกส์"
สาขาวิชาโลจิสติกส์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ แต่โลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น สายงานด้านนี้ยังรวมไปถึงกระบวนการ วิธีการ การวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจ รวมถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การตลาดเบื้องต้นในการทำธุรกิจอีกด้วย

เรียนยังไง เจอวิชาอะไรบ้าง?
สำหรับคนที่เข้ามาเรียนในสาขาทางด้านโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นคณะหรือสาขาของมหาวิทยาลัยที่ไหน ในเรื่องหลักสูตร จะได้เจอวิชาหลักคล้ายกัน นั่นคือ น้องๆ ปี 1 จะได้เรียนพื้นฐานวิชาทั่วไป เช่น ธุรกิจ การบริหารจัดการ การตลาด การเงิน ภาษาอังกฤษ แคลคูลัส สถิติ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น

ส่วนในปีต่อๆ มาจะได้เรียนรายวิชาเฉพาะ เช่น การขนส่งและการกระจายสินค้า วัสดุและการบรรจุภัณฑ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ การค้าการจัดการ เป็นต้น และจากนั้นน้องๆ จะได้เรียนการสัมมนาทางโลจิสติกส์ รวมถึงออกสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 


จบไปทำงานอะไรด้านไหน?
วิศวกรทางด้านโลจิสติกส์ที่มีหน้าที่หลักในการออกแบบ และจัดการระบบต่างๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการบรรจุภัณฑ์ ระบบการกระจายสินค้า รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ งานด้านโลจิสติกส์และซับพลายเชน จึงถือเป็นอีกสายงานที่ตลาดในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจและบริการ และนี่คือสายงานและตำแหน่งที่น้องๆ บัณฑิตสาขานี้สามารถทำได้ 

ระดับปฏิบัติการ
เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง ซึ่งในประเทศไทยมีบริษัททางขนส่งสินค้ามากกว่า 500 แห่ง รวมถึงบริษัทนำเข้าส่ง-ออก

ระดับบริหาร
เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน,  นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า, นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศ

รับราชการ 
รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานสายวิชาการ
เช่น นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือเรียนต่อระดับสูงขึ้น


สาขานี้เหมาะกับใคร
สำหรับน้องๆ คนไหนที่รู้ตัวว่า เป็นคนช่างคิด สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม ชอบคำนวณ ชอบวิเคราะห์ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ มีความเป็นผู้นำ ความสามารถในการวางแผนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ยึดมั่นในหลักเหตุและผล ก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเรียนในสาขานี้


ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน "วิศวกรรมโลจิสติกส์"
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ตัวอย่างสถาบันที่เปิดสอน "การจัดการโลจิสติกส์"
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์  สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

วิศวกรรมโลจิสติกส์ ถือเป็นสายงานสำคัญอีกสาขาหนึ่งที่รองรับการเติบโตโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน หากน้องๆ คนไหนมีความชอบและคิดว่าอนาคตตัวเองเหมาะกับงานทางด้านนนี้ก็อย่าลังเลที่จะเรียนต่อสายวิศวกรรมโลจิสติกส์