สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์ เรียนต่างกันอย่างไร?คณะรัฐศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับรัฐและสังคม การเมืองการปกครองแนวคิดและกระบวนการทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รัฐศาสตร์ค่อนข้างที่จะเป็นแนวคิดทฤษฎี และปรัชญา


สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง


รัฐศาสตร์
เรียนเรื่องการเมือง การปกครอง 
การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ

VS

รัฐประศาสนศาสตร์
เรียนเรื่องการบริหารภาครัฐทั้งหมด
เช่น การบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

รัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์
ทั้งสองหลักสูตรนี้จบมาทำงานอะไร?
งานราชการ/งานรัฐวิสาหกิจ
เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายอำเภอ 
หรือเจ้าหน้าที่ด้านการปกครองอื่น ๆ 
ในหน่วยงานราชการต่าง ๆ
งานบริษัทเอกชน
เช่น เจ้าหน้าที่ HR นักวิเคราะห์โครงการ 
นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน
นักบริหารองค์การระดับสูง