สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เรียนยังไง จบมาทำงานอะไร

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) สาขาสหวิทยาการที่ประยุกต์องค์ความรู้ของวิศวกรรมศาสตร์ 3 ด้านหลัก คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ และศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการออกแบบ สร้างผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนางานในระบบอุตสาหกรรม 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ จะพัฒนาศักยภาพของเครื่องจักรกลโรงงาน จำพวกหุ่นยนต์โรงงาน หรือ ระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems) ให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเรียนการสอนจะเริ่มต้นตั้งแต่ ความรู้พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้า การออกแบบวงจรควบคุม การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงาน รวมไปถึงการออกแบบเครื่องจักรกลหนักและโครงสร้างของเครื่องจักร เป็นต้น


คุณสมบัติของคนที่เหมาะจะเรียนสาขานี้
- ชอบและถนัดด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
- ชอบการประดิษฐ์ ชอบระบบกลไก
- สนใจการเขียนโปรแกรม AI และเทคโนโลยี
- มีความคิดสร้างสรรค์


สถาบันที่เปิดสอนสาขานี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
ข้อมูลเพิ่มเติม >> engineer.kmitl.ac.th/department

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ข้อมูลเพิ่มเติม >> mecha.sut.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
ข้อมูลเพิ่มเติม >> www.mut.ac.th/news-detail-120

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
ข้อมูลเพิ่มเติม >> https://www.rmutp.ac.th 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
ข้อมูลเพิ่มเติม >> cit.kmutnb.ac.th/main/

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
ข้อมูลเพิ่มเติม >> admissions.au.edu


จบมาทำงานอะไร ด้านไหนบ้าง

วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ ทำหน้าที่วางแผน วิเคราะห์ปัญหา ให้คำแนะนำ และจัดการเกี่ยวกับการสร้าง การประกอบควบคุมการทำงานอัตโนมัติของเครื่องจักร เครื่องมือทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การใช้งานหุ่นยนต์ การจัดการใช้อุปกรณ์ไฮโดรลิก นิวเมติก โรเมติก ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า พีเอลซี เข้ามาควบคุมเครื่องจักรกลให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติ แก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ตัวอย่างอาชีพที่คนจบสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สามารถทำได้
วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer)
วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotics Engineer)
วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติ (Automation System Design Engineer)
วิศวกรซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ (Robot Maintenance Engineer)
วิศวกรระบบควบคุม (Controls Engineer)
วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (Quality Engineer)
วิศวกรฝ่ายขาย (Sale Engineer)
นักวิจัย (Researcher)