สอบเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เรียนเกี่ยวกับอะไร?


เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ เรียนเกี่ยวกับ?
การนำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตวัสดุบรรจุ การผลิตภาชนะบรรจุ ระบบการบรรจุ เครื่องจักร เครื่องมือทางการบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ
ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และการตลาด


ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่นวิชาภาษาไทยเบื้องต้น ภาษาต่างประเทศ
เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐาน เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด การนำวัสดุที่มีความแตกต่างกันไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ที่ต่างวัตถุประสงค์กันออกไป

ปี 2 เริ่มเรียนหมวดวิชาเฉพาะ
เรียนลึกขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับ วัสดุประเภทต่างๆ ในเชิงลึก ว่าการขึ้นรูปเป็น Packaging นั้น มีวิธี มีกระบวนการอย่างไร มีการประเมินคุณลักษณะ และคุณภาพบรรจุภัณฑ์อย่างไรบ้าง

ปี 3 เรียนเข้มข้นขึ้นในด้านการออกแบบ
เรียนเกี่ยวกับการประเมินเชิงลึก ว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เมื่อนำเอาไปใช้ในระบบการบรรจุ จะต้องมีการวิเคราะห์อะไรบ้าง รวมถึงจะมีการเรียนการสอน
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบมากขึ้น

ปี 4 ฝึกงาน
เรียนเรื่องของการประยุกต์ใช้ ในด้านอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร เรียนเกี่ยวกับระบบการพิมพ์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุต่างๆ และฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
สามารถทำงานได้ตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบรรจุภัณฑ์
นักวิชาการวิชาการและนักวิจัย ในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
บุคลากรด้านการผลิต ด้านเทคนิค ด้านวิจัยและพัฒนาและด้านการตลาดในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุและภาชนะบรรจุ