สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว สาขาวิศวกรรมนาโน เรียนเกี่ยวกับอะไร?สาขาวิศวกรรมนาโนเรียนเกี่ยวกับอะไร?
ศาสตร์เน้นเรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกหรือวัสดุทางวิทยาศาสตร์โดยจะเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีเพื่อนำไปประยุกต์ พัฒนา และปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่น โลหะ พลาสติก เซรามิก เสื้อผ้า

ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนเหมือนกันทุกสาขา เช่น ภาษาอังกฤษ ในด้านฟังพูดอ่านเขียนพื้นฐานวิศวะทั่วไป เช่น ดรออิ้ง แคลคูลัส 
ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และพื้นฐานที่จำเป็นทุกอย่าง


ปี 2 เริ่มเรียนวิชาเฉพาะ
จะเริ่มเรียนวิชาเฉพาะที่เกี่ยวกับนาโน เช่น วิชานาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น วิชากลศาสตร์ของวัสดุนาโน  ได้เรียนในห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ ในรายวิชาต่างๆ
เช่น วิชาปฏิบัติการวัสดุนาโน 

ปี 3 เรียนในด้านวิศวกรรมนาโนเข้มข้นขึ้น
ในชั้นปีนี้จะเรียนวิชาเฉพาะ ที่เกี่ยวกับนาโนเข้มข้นขึ้น เช่น วิชาเทคโนโลยีการสร้างวัสดุระดับไมโครและนาโน , วัสดุพอลิเมอร์, การสังเคราะห์วัสดุนาโนขั้นสูงฯ
, ปฏิบัติการวัสดุนาโนขั้นสูง ฯลฯ


ปี 4 สหกิจศึกษา / ออกฝึกงานต่างประเทศ
ในปีสุดท้ายน้องๆเลือกเรียนสหกิจศึกษานั่นคือการออกไปฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการปฎิบัติการฝึกงานต่างประเทศ
ฝึกงานเสร็จต้องกลับมาจัดสัมนา เรียนสาขาวิชาเอก , หัวข้อพิเศษ

สาขาวิศวกรรมนาโน
เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
-นักวิทยาศาสตร์
-นักวิจัย พัฒนาหรือผลิตอุปกรณ์
-วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ 
-วิศวกรอุตสาหการ 
-นักวิชาการ
-อาจารย์