สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว คณะมนุษยศาสตร์ 4 ปี เรียนอะไรบ้าง? และมีสาขาไหนน่าสนใจบ้าง?


คณะมนุษยศาสตร์
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัวของมนุษย์ รวมถึงวัฒนธรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาและมนุษย์
สาขาที่เรียนก็มีความหลากหลาย เช่น ด้านภาษา ด้านสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ครอบครัว การเมือง โบราณคดี
ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป เรียนเหมือนกันทุกสาขา เช่น จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ในด้านภาษาและการสื่อสาร เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ปี 2  เริ่มเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ 
เข้าสู่วิชาด้านมนุษยศาสตร์ เช่น วิชาวรรณคดี การเขียนเรียงความ ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดนำเสนอ
และเรียนวิชาเอกของสาขาที่ได้เลือกไว้ เช่นเรียนมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ ก็จะเน้นเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากขึ้น

ปี 3 เรียนลึกลงไปเกี่ยวกับภาษาศาสตร์
ยกตัวอย่างมนุษยศาสตร์สาขาอังกฤษ เน้นศึกษาทักษะการเขียนเชิงวิชาการระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
รวมถึงวิชาวรรณคดีเพิ่มเติม ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทละคร

ปี 4 เรียนวิชาการวิจัยและกระบวนวิชาเลือก
เทอมแรกจะได้เรียนวิชาวิจัย และกระบวนวิชาเลือกตามความถนัดและความสนใจในด้านทักษะการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ วรรณคดี 
เทอมสอง ทำวิจัย ค้นคว้า นำเสนอผลงาน


แนะนำ 15 หลักสูตร สาขาวิชาน่าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับน้องๆที่สนใจ
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสาขาได้เลย :
คลิกที่นี่