สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมค่าเทอม คณะรัฐศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม : 
คลิกที่นี่