สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่าเทอมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 มหาวิทยาลัยรัฐในไทย


ค่าธรรมเนียมการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

 
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


ค่าธรรมเนียมการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ข้อมูลเพิ่มเติม :  คลิกที่นี่