สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปีเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เรียนเกี่ยวกับอะไร?
เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย
ซึ่งประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์
ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และทฤษฎีเครือข่าย


ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่น แคลคูลัส ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ สถิติ จิตวิทยา ภาษาอังกฤษ โครงสร้างข้อมูล
ปรัชญาวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางการเขียนโปรแกรม

ปี 2 เริ่มเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
เรียนวิชาระบบฐานข้อมูล เช่นแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล โครงสร้างหน่วยเก็บข้อมูล วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และต้องเลือกเรียนหมวดวิชาเฉพาะ เช่น วิชาการโปรแกรมภาษาจาวา
วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงมัลติมีเดีย


ปี 3 เรียนลึกลงไปเกี่ยวกับวิชาเลือก
ในปีนี้ต้องเรียนวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร วิชาปัญญาประดิษฐ์ วิชาภาษาโปรแกรม
และต้องเรียนวิชาเลือกตามที่น้องๆสนใจ เช่น วิชาภาษาซีพลัสพลัส วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ฯลฯ

ปี 4 ฝึกงาน , สหกิจศึกษา
มีการเรียนวิชาเลือกเสรี และฝึกงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นที่เทียบเท่า ต้องเขียนรายงานและนำเสนอผลงาน
หรือฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะแตกต่างกันไป

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
3. นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
4. นักออกแบบเว็บ (Web Designer)
5. ผู้บริหารเว็บ (Webmaster)
6. วิศวกรระบบ (System Engineer)
7. วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
8. ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคนิค (Technical Project Coordinator)
9. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคซอฟต์แวร์ (Software Technical Support)
10. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านเทคนิค (Technical Help Desk)
11. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ์(Product Specialist)
12. นักบริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
13. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
14. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)